Młodzieżowe Centrum Kariery w Kętrzynie


MCK w Kętrzynie

ul. Dworcowa 10
11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 48 85, 89 751 12 53
e-mail: 
mckketrzyn@ohp.pl


MCK jest jednostką stacjonarną, specjalizującą się w tematyce dotyczącej przedsiębiorczości oraz świadczącej usługi w zakresie pośrednictwa pracy. Kieruje swoje usługi do młodzieży, która chce skorzystać z usług doradców zawodowych i pośredników pracy oraz zasobów informacji edukacyjno-zawodowej, a także do uczestników oraz absolwentów OHP. Doradcy zawodowi z MCK kładą szczególny nacisk na realizację zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania własną przyszłością zawodową i jej kreowania. Pośrednicy pracy są łącznikiem na lokalnym rynku dla młodzieży poszukującej zatrudnienia z pracodawcami potrzebującymi odpowiedzialnych i kompetentnych pracowników. Prowadzą całoroczne pośrednictwo pracy skierowane do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, studentów, poszukującej pracy, bezrobotnej. Pośrednicy pracy poszukują i gromadzą oferty pracy stałej, krótkoterminowej, dorywczej, prowadzą ewidencję osób bezrobotnych, tworzą banki informacji o zawodach, na które jest zapotrzebowanie na miejscowym rynku pracy, udzielają porad na temat możliwości zdobycia zawodu lub dokonania reorientacji zawodowych, kierują na kursy zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego.

Zadaniem MCK jest także organizowanie i przeprowadzanie szkoleń umożliwiających zdobycie, zmianę lub podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy, doskonalenie kompetencji zawodowych, opanowanie umiejętności zwiększających szanse i atrakcyjność na rynku pracy oraz kształtowanie zachowań i postaw przygotowujących do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

MCK realizuje ponadto szkolenia samodzielnie, jak również jest koordynatorem szkoleń organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Jego oferta szkoleniowa jest tworzona na podstawie rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych, umożliwiających zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w określonych obszarach, wskazanie kierunków rozwoju lokalnego rynku pracy oraz dostosowanie wiedzy i umiejętności potencjalnych beneficjentów.

Program Młodzieżowego Centrum Kariery zawiera się w następujących obszarach tematycznych:

 • informacja i poradnictwo zawodowe zarówno indywidualne, jak i grupowe;
 • pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego;
 • projektowanie indywidualnych planów działania;
 • przedsiębiorczość i samozatrudnienie;
 • informacja i pośrednictwo pracy zarówno indywidualne, jak i grupowe;
 • organizacja giełd i targów pracy;
 • zwiększanie świadomości młodzieży w zakresie poszukiwania pracy, oferty pracy oraz informacje o możliwości otwierania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, informacje o możliwości pozyskania dofinansowania i tworzeniu miejsc pracy w formie samozatrudnienia.

Oferta MCK to przede wszystkim:

Doradztwo i poradnictwo zawodowe

 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego;
 • udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy;
 • przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery;
 • nauczenie technik autoprezentacji;
 • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych;
 • badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron;
 • wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, który od stycznia 2015 r. jest stosowany również w wersji elektronicznej).

Pośrednictwo pracy

 • pozyskiwanie ofert pracy i kierowanie do pracy;
 • prowadzenie banku danych o pracodawcach;
 • udzielanie pomocy w doborze odpowiedniej oferty;
 • udzielanie pomocy pracodawcy w doborze pracownika odpowiadającego ofercie pracy;
 • organizowanie giełd pracy i targów pracy;
 • organizowanie innych przedsięwzięć umożliwiających kontakty poszukującego pracy z pracodawcami – spotkania, „mityngi pracy”;
 • informowanie młodzieży o innych formach zatrudnienia organizowanych przez OHP i kierowanie jej do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej, na staż lub wolontariat;
 • współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności, szczególnie pośrednikami pracy z urzędów pracy oraz agencjami pracy;
 • realizacja innych przedsięwzięć dotyczących pośrednictwa pracy dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej.

W siedzibie MCK można również skorzystać z programów multimedialnych, gier szkoleniowych oraz filmów pomagających nabyć umiejętności niezbędne przy poszukiwaniu zatrudnienia lub zakładaniu własnej firmy.

MCK w Kętrzynie powstało w wyniku realizacji przez OHP w latach 2009-2012 projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.