Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobrym Mieście


OSZ Dobre Miasto

ul. Olsztyńska 19
11-040 Dobre Miasto
Tel./fax 89 715 28 40
e-mail: oszdobremiasto@ohp.pl

Oferta OSZ jest skierowana do młodzieży w wieku 15-25 lat, głównie zagrożonej wykluczeniem społecznym, nieposiadającej odpowiedniego wykształcenia, o utrudnionym starcie w dorosłe życie, mającej trudności na rynku pracy i zarazem potrzebującej wsparcia w zakresie szkolenia zawodowego. OSZ funkcjonują między innymi przy centrach edukacji i pracy młodzieży, ośrodkach szkolenia i wychowania, centrach kształcenia i wychowania oraz środowiskowych hufcach pracy.

Ich podstawowym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie szkoleń umożliwiających zdobycie, zmianę lub podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy, doskonalenie kompetencji zawodowych, opanowanie umiejętności zwiększających szanse i atrakcyjność na rynku pracy oraz kształtowanie zachowań i postaw przygotowujących do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego realizuje szkolenia samodzielnie, jak również jest koordynatorem szkoleń organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Jego oferta szkoleniowa jest tworzona na podstawie rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych, umożliwiających zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w określonych obszarach, wskazanie kierunków rozwoju lokalnego rynku pracy oraz dostosowanie wiedzy i umiejętności potencjalnych beneficjentów.

OSZ powstał w wyniku realizacji przez OHP w latach 2009-2012 projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.