Kurs komputerowy – czas start!


6 marca 2018

Przemiany ekonomiczne, naukowo-techniczne oraz kulturowe zachodzące we współczesnym świecie sprawiają, że zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się technologia informacyjna. Wymusza to znajomość przynajmniej podstawowych funkcji komputera. Aktualnie z obsługą komputera spotykamy się praktycznie na każdym stanowisku zawodowym. Ponadto, umiejętność posługiwania się programami komputerowymi, to kompetencja twarda, którą należy umieścić w dokumentach aplikacyjnych. Mając to na uwadze uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Ostródzie rozpoczęli realizację kursu z zakresu obsługi programów komputerowych. Program zajęć obejmuje 30 godzin.

Uczestnicy projektu, przez cały okres jego realizacji objęci są wsparciem opiekuńczo-wychowawczym specjalistów MCK OHP w Ostródzie, wsparciem socjalnym w postaci dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia i ciepłym posiłkiem w trakcie ich trwania. Ponadto każda z osób biorących udział w projekcie zostanie skierowana na 3-miesięczny płatny staż zawodowy. Zwrócony będzie również koszt przejazdu do i z miejsca odbywania stażu, a w zależności od potrzeb – przewidziano również dofinansowanie związane z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną. Staże zawodowe to ostatni etap wsparcia w ramach projektu. Nabyte umiejętności ułatwią młodym ludziom start na rynku pracy i pozyskanie satysfakcjonującego zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych