TV OHP

Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Programowej OHP


W dniu 16 grudnia 2016 roku o godzinie 13.30 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, odbyło się posiedzenie Rady Programowej.

Temat spotkania:
„Realizacja przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy systemowego wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w przededniu zmian systemu oświaty.”

Wojewódzka Rada Programowa OHP podjęła uchwałę następującej treści: Dostrzegając potrzebę podejmowania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży – Uczestnicy Rady Programowej: udzielają rekomendacji w zakresie prowadzenia przez OHP procesu wychowawczego oraz budowania kompetencji społecznych i zawodowych wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-18 lat dbając o udział w systemie edukacji w perspektywie nowelizacji Prawa oświatowego.

W dniu 18 maja 2016 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie w Sali nr 203 odbyło się posiedzenie Rady Programowej.
Temat spotkania:
„Współpraca międzyinstytucjonalna w kontekście objęcia wsparciem edukacyjnym i wychowawczym młodzieży w ramach oferty Ochotniczych Hufców Pracy”
Wojewódzka Rada Programowa OHP podjęła uchwałę następującej treści:
Dostrzegając potrzebę podejmowania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, poprawy jej sytuacji edukacyjnej i zawodowej poprzez wsparcie zawodowe członków Rady Programowej, jak również mając na uwadze możliwość zapewnienia warunków szerokiej współpracy międzyinstytucjonalnej – Uczestnicy Rady Programowej:
– wyrażają wolę współpracy w zakresie aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez inicjowanie wspólnych działań oraz wymianę doświadczeń i informacji dotyczących form wsparcia.
– dostrzegają potrzebę podejmowania i wspierania rozwiązań, których celem jest jak najszersze dotarcie do młodzieży potrzebującej wsparcia.
– zobowiązują się do wzajemnego przekazywania uzyskanych informacji i podejmowania kierunkowych działań umożliwiających instytucjonalne objęcie wsparciem młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, edukacyjnym i zawodowym.
– w toku własnych wewnętrznych konsultacji instytucjonalnych, podczas kolejnego posiedzenia Rady zakreślą możliwości oraz podejmą próbę wypracowania modelu międzyinstytucjonalnej współpracy wspierającej system przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, edukacyjnemu oraz zawodowemu młodzieży.

4 grudnia 2015 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, połączone z Wojewódzką Radą Programową OHP. Głównymi tematami spotkania była:
„Współpraca WM WK OHP ze służbami więziennymi na terenie województwa, na rzecz readaptacji młodzieży pozbawionej wolności oraz zwalnianej z zakładów karnych i aresztów śledczych. Współpraca WM WK OHP z siecią EURES”
Członkowie Wojewódzkiej Rady Programowej jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia kierunków współpracy w 2016r.

UCHWAŁA WOJEWÓDZKIEJ RADY PROGRAMOWEJ

4 kwietnia 2015 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP.

Głównym tematem spotkania było planowanie i realizacja działań wspierająco-aktywizujących, skierowanych do olsztyńskich rodzin wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym podopiecznych OHP, w ramach Umowy Współpracy Partnerskiej na rzecz Międzyinstytucjonalnego i Międzysektorowego Modelu Współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy.

UCHWAŁA WOJEWÓDZKIEJ RADY PROGRAMOWEJ

3 września 2014 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Ochotniczych Hufców Pracy. Głównym celem spotkania było wypracowanie skutecznych sposobów dotarcia do młodzieży z grupy NEET, czyli do młodych, którzy nie pracują, nie uczą się i nie studiują, w żaden sposób nie podnoszą swoich kwalifikacji i  nie próbują zmienić swojej sytuacji. Członkowie Wojewódzkiej Rady Programowej jednogłośnie podjęli uchwałę o wsparciu działań OHP w zakresie rekrutacji do projektów „Gwarancji dla młodzieży”.

UCHWAŁA WOJEWÓDZKIEJ RADY PROGRAMOWEJ

Rozmiar czcionki
Kontrast