Regulamin konkursu Twoja Droga do Kariery


1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Twoja droga do kariery”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Warmińsko- Mazurska Komenda OHP; ul. Artyleryjska 3 B, 10-165 Olsztyn;  tel. 89 527 62 03; NIP: 7392357716
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebookowym OHP Warmia i Mauzry https://www.facebook.com/ohp.warmiamazury
 4. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 5. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 7. Konkurs trwa od 15.08.2018 r. do 31.12.2018 r. (do godziny 23:59). W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage?u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]

 1. Uczestnikami konkursu mogą być:
 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i osiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
 • przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms]
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage’a https://www.facebook.com/ohp.warmiamazury 
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
  a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
  b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
 1. Użytkownicy, którzy biorą udział w konkursie oświadczają, że:
  a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,
  b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.
 • 3 Zasady konkursu
 1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać w komentarzu, pod postami konkursowymi odpowiedź (zdjęcie, komentarz, krótkie nagranie video) na zadanie konkursowe zawarte w konkursowym poście.
 2. Wpisanie komentarza traktowane jest jako Zgłoszenie w konkursie.
 3. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego Zgłoszenia.
 4. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest spełnienie warunków niniejszego regulaminu.
 5. Konkurs przebiega następująco:
  a) Wyniki konkursów są publikowane w komentarzach pod konkursowymi postami,
  b) specjalne konkursowe jury wyłania zwycięzców, do 7 dni po opublikowaniu konkursowego postu są publikowane wyniki na profilu facebookowym https://www.facebook.com/ohp.warmiamazury
 6. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą aplikacji Messenger w formie wiadomości tekstowej.
 • 4 Nagrody
 1. Nagrodami w konkursie są: (nagrody są przydzielane losowo)
  6 powerbank 2200mAh
  7 pendrive
  30 słuchawki
  8 saszetoplecak
  4 plecak niebieski
  15 worek niebieski
  11 piłka dmuchana plażowa
  55 breloczek łapa
  90 breloczek duch fluorescencyjny
  3 parasol
  15 notesik granatowy
  15 notesik pomarańczowy
  30 torebka prezentowa
  90 długopis
  60 karteczki do zaznaczania
  100 ołówki
  6 drażetki miętowe
  35 bombki choinkowe
  6 notes duży
  30 breloczek
  6 karteczki do zaznaczania duże
 1. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
  a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
  b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
 2. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem aplikacji Messenger oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 3. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
 4. Nagrody w konkursie zostaną wysłane kurierem na adres podany przez zwycięzców konkursu.
 5. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji oraz przesłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu związanego konkursem.
 • 5 Prawa Autorskie i inne
 1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do [TREŚCI ? ZDJĘCIE, OBRAZ, TEKST] (utworów), które zgłasza, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać jako wiadomość tekstową do profilu OHP Warmia i Mazury
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 • 6 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych laureatów konkursu jest Organizator konkursu, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
 2. Kontakt z Administratorem w zakresie danych osobowych: e-mail: iod.wmwk@ohp.pllub pod adresem 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3 b.
 3. Uzyskane od uczestników i laureatów konkursu dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu związanego z Konkursem.
 4. Odbiorcami danych osobowych laureatów konkursu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe laureatów konkursu przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do odebrania nagrody konkursowej. Laureatom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) poprawiania swoich danych osobowych,
  c) usunięcia swoich danych osobowych.
 7. Organizator będzie zbierał następujące dane: imię i nazwisko, adres mailowy oraz adres do korespondencji.
 • 7 Reklamacje i postanowienia końcowe
 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane [wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego] na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja? w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 14 dni. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się [np. wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie]. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
 9. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.