Rekrutacja do projektu „Inwestycja w przyszłość 3” w ŚHP w Elblągu


9 stycznia 2017

Od 2 do 27 lutego 2017 roku w Środowiskowym Hufcu Pracy w Elblągu odbędzie się rekrutacja do projektu mobilności edukacyjnej „Inwestycja w przyszłość 3” w ramach programu ERASMUS+. O wyborze uczestników zdecydują następujące kryteria:

Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:

  • wymagany wiek 16-21 lat;
  • kształcenie się w obszarze zawodowym mechanik i elektromechanik samochodowy;
  • stan zdrowia umożliwiający odbycie praktyki;
  • pozytywna ocena zachowania;
  • posiadanie odpowiedniej średniej ocen z ogółu przedmiotów zawodowych (od 3,5).

Wybór kandydatów przeprowadzony zostanie w oparciu o liczbę uzyskanych punktów, które przyznane zostaną za:

  • dotychczasowe osiągnięcia ucznia w zakresie przedmiotów zawodowych (np. laureaci konkursów, osoby czynnie angażujące się w życie szkoły związane z tematyką zawodową) – Punktacja od 1 do 5;
  • wartość średniej ocen za poprzedni rok szkolny, wartość liczbowa średniej będzie stanowiła liczbę przyznanych kandydatowi punktów (3,5-6,0);
  • zachowanie, kultura osobista. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie opinii wychowawcy – opinia bardzo dobra: 5 pkt; dobra: 3 pkt; dostateczna: 1 pkt.