Kierownictwo WM WK


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Komendant OHP
Piotr Duliszewski

Absolwent Inżynierii Ekologicznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Od 2016 roku Prezes Fundacji KORMORAN organizacji non profit, która za swój cel obrała innowacyjne działanie na rzecz społeczeństwa. W latach 2015-2019 sprawował funkcję przewodniczącego Samorządowej Rady Osiedla Nagórki. Project menager, społecznik, wolontariusz, angażujący się w życie społeczne Warmii i Mazur.

Podejmuje działania na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, po działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. Kierownik projektów, tj. Aktywizacja Zawodowa 2.0, Czas do pracy, Aktywni na rynku pracy.

Od 18 grudnia 2020 r. pełni funkcję Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP.

(po środku)

 


Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP
Mirosław Wierzchowski

Absolwent Marketingu i zarządzania na obszarach wiejskich na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Marketingu i Zarządzania ART uzyskując Certyfikat dyplomu Uniwersytetu w Minnesocie. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz na stanowiskach kierowniczych.

Społecznik i wolontariusz angażuje się w propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz pomoc społeczną mieszkańcom regionu. Współtworzył Stowarzyszenia Nasze Szczęsne i pełni funkcję członka Zarządu  oraz  współtworzył  i nadal wspiera działalność Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby w Olsztynie.  W latach 2017-2019 Zastępca Wójta Gminy Purda.

Od 18 grudnia 2020 r. pełni funkcję Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP.

(od lewej)

Do jego zadań należy praca komórek administracyjnych i organizacyjnych w obszarach: Planowania, Sprawozdawczości i Zamówień Publicznych, oraz Administracji. W ramach bezpośredniego nadzoru odpowiada za realizację zadań w podległych komórkach w tym:

 1. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań w zakresie planowania, sprawozdawczości i zamówień publicznych, oraz administracji;
 2. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań w zakresie inwestycji i remontów;
 3. Odpowiada za zapewnienie prawidłowego procesu planowania i sprawozdawczości;
 4. Wykonuje czynności z zakresu zamówień publicznych wskazane przez Wojewódzkiego Komendanta OHP – kierownika Zamawiającego;
 5. Odpowiada za zapewnienie prawidłowego procesu administrowania nieruchomościami użytkowanymi na potrzeby WM WK OHP, w tym w szczególności nieruchomościami Skarbu Państwa;
 6. Nadzoruje sposób gospodarowania majątkiem Wojewódzkiej Komendy OHP;
 7. Zastępuje Wojewódzkiego Komendanta OHP podczas jego nieobecności.

 


Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP
Paweł Kowszyński

Posiada wykształcenie wyższe. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, PWSZ, Collegium Humanum, Szkoły Głównej Menadżerskiej. Posiada dyplomy i certyfikaty kompetencji do zarządzania instytucjami rynku pracy, oraz organizacji i zarządzanie oświatą. Nie są mu obce takie dziedziny nauki jak: politologia, europeistyka, historia, prawo, ekonomia – w zakresie finansów i rachunkowości. Posiada przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli. Ponadto ukończył studia w zakresie Executive Master of Business Administration MBA-DBA Doctor of Business Administration akredytowane przez Apsley Business School w Londynie (Wielka Brytania).

Pedagog, nauczyciel, wychowawca, menager. Już w wieku 20 lat pracował w oświacie jako nauczyciel w szkole ponadpodstawowej, w tym samym czasie kształcąc się i zdobywając kolejne specjalizacje. Podczas drogi zawodowej pełnił m.in. funkcje wychowawcy, koordynatora ds. kształcenia zawodowego młodocianych, członka komisji nadzorującej przebieg egzaminu maturalnego. Pełnił obowiązki dyrektora centrum edukacji i pracy młodzieży, kierował ośrodkiem szkolenia i wychowania. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Był ławnikiem Sądu Okręgowego, jest radnym Rady Miejskiej w Elblągu. Społecznik, wolontariusz, honorowy dawca krwi, sędzia PZŁS i zapalony żeglarz.

Od 2016 r. pełni funkcję Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP.

(od prawej)

Do jego zadań należy: nadzór nad sprawami dotyczącymi aktywizacji zawodowej i zatrudnienia wychowanków OHP oraz młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną w wieku pomiędzy 15 a 25 lat; refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne wypłacanych młodocianym pracownikom. Bezpośrednio nadzoruje pracę komórek merytorycznych w obszarach: kształcenia i wychowania; rozwoju zawodowego, programów europejskich i międzynarodowych; oraz refundacji. W ramach bezpośredniego nadzoru odpowiada za realizację zadań w podległych komórkach w tym:

 1. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży w szczególności odpowiada za realizację spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania uczestników OHP przez jednostki opiekuńczo-wychowawcze wchodzące w skład wojewódzkiej komendy OHP;
 2. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań w zakresie rozwoju zawodowego uczestników OHP w szczególności odpowiada za realizację działań w zakresie aktywizacji zawodowej i zatrudnienia wychowanków OHP oraz młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną przez jednostki rozwoju zawodowego wchodzące w skład wojewódzkiej komendy OHP;
 3. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań w zakresie refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne;
 4. Nadzoruje realizację programów i projektów na rzecz młodzieży, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;
 5. Odpowiada za rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi oraz nadzór nad organizowaniem międzynarodowej wymiany młodzieży;
 6. Odpowiada za realizację zadań związanych z komunikacją społeczną oraz promocją w wojewódzkiej komendzie OHP, jak również za realizację zadań w zakresie polityki informacyjnej i wizerunku wojewódzkiej komendy OHP;
 7. Zastępuje Wojewódzkiego Komendanta OHP podczas jego nieobecności kiedy nieobecny jest pierwszy Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP ds. administracyjno-organizacyjnych.