Grupa wychowawcza w Olecku


GW w Olecku

Plac Zamkowy 2
19-400 Olecko
tel. 696 402 694

e-mail: 
e.krankowska@ohp.pl

Grupa wychowawcza w Olecku jest filią Hufca Pracy w Ełku. Tutaj uczestnicy mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania (tzw. forma dochodząca) oraz realizowania pod opieką wychowawcy działań profilaktycznych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych.

Nauka i praca odbywają się w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku). Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod okiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna Grupy wychowawczej w Olecku ściśle współpracuje ze szkołą, pracodawcami oraz środowiskiem rodzinnym uczestnika. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo- rekreacyjnym.

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

  • II i III klasy Gimnazjum oraz VII klasy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla młodzieży objętej wsparciem OHP odbywa się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer.
  • Szkoły Branżowej I Stopnia. Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach: fryzjer, piekarz, sprzedawca, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych.