Działalność


Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) są instytucją państwową o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowaną przez Ministra właściwego ds. pracy. Głównym zadaniem OHP jest organizacja kompleksowego wsparcia dla młodzieży w zakresie jej aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym: wychowania, kształcenia zawodowego, szkoleń zawodowych, planowania indywidualnej ścieżki zawodowo-edukacyjnej oraz zatrudnienia.

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie (WM WK) jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy wspierającą młodych ludzi w wieku 15-25 lat z województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i społecznych. Stwarzając im warunki do wyrównania szans na udany start w dorosłe życie, niezależnie od sytuacji materialnej.

OHP obejmuje wsparciem  dwie grupy młodzieży: 1) w wieku 15-18 lat, mającej trudności w nauce, pragnącej uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód. W tej grupie znajdują się młodzi ludzie, którzy z uwagi na bariery materialne i rodzinne nie mieli warunków do kontynuowania nauki, potrzebują instytucjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów społecznych i rodzinnych oraz możliwości wyrównania szans na udany start w dorosłe życie; 2) młodych ludzi w wieku 18-25 lat, którzy nie posiadają kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych, poszukujących pracy, potrzebujących wsparcia w zakresie: poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego, uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy oraz uczniów i studentów, którzy chcą podjąć pracę krótkoterminową lub sezonową.

Zapoznaj się z działalnością Ochotniczych Hufców Pracy w poszczególnych obszarach:

Kształcenie i wychowanie


Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Pierwsza z wymienionych wyżej grup może w OHP pod okiem wykwalifikowanej kadry kontynuować kształcenie ogólne i zdobywać kwalifikacje zawodowe.

Czytaj dalej

 

Rynek pracy


W ramach podstawowej działalności ustawowej OHP realizuje również zadania z zakresu rynku pracy obejmujące doradztwo i poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy krótko i długoterminowej dla młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy oraz realizację kursów i szkoleń.

Czytaj dalej

Projekty europejskie


Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej OHP realizują projekty przeznaczone dla młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną, która w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma m.in. możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych warunkujących uzyskanie zatrudnienia.

Czytaj dalej