Kształcenie i przygotowanie zawodowe


Ochotnicze Hufce Pracy są po to, aby wspierać młodzież w drodze do dorosłości i samodzielności. Skupiamy się na wiedzy praktycznej i predyspozycjach. Pomagamy ukończyć szkołę podstawową i branżową I stopnia. Nasza doświadczona kadra pedagogiczna towarzyszy młodym ludziom na drodze rozwoju osobistego i zawodowego przez cały okres nauki. Dajemy możliwość zakwaterowania i wyżywienia w naszych ośrodkach. Posiadamy 12 placówek, w tym 4 z zakwaterowaniem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego .

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Przeznaczone jest dla osób w wieku 15-18 lat, które z różnych przyczyn chcą lub muszą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki łącząc go z pracą zarobkową. Warto zaznaczyć, że uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne.

Kształcenie ogólne


Uczestnik OHP odbywa kształcenie ogólne realizując obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz jednocześnie odbywa przygotowanie zawodowe, aby zdobyć konkretny zawód. Ucząc się pracuje, a za pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie.
W zależności od wieku i posiadanego wykształcenia nauka odbywa się w:
1) szkole podstawowej w klasach VII i VIII (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej);
2) trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową).

WYBIERZ JEDNOSTKĘ OHP     WARUNKI UCZESTNICTWA W OHP

Praktyczne przygotowanie zawodowe w OHP


Odbywa się w warsztatach szkoleniowych OHP lub u pracodawców zewnętrznych (np. rzemieślników, przedsiębiorców). W zależności od typu szkoły, w której uczestnik realizuje kształcenie ogólne, podejmuje jednocześnie jedną z dwóch form przygotowania zawodowego:

1) przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które jest przeznaczone dla młodzieży uczęszczającej do klasy VII i VIII szkoły podstawowej; udział w tej formie edukacji zawodowej prowadzi do zdobycia umiejętności stanowiących część wymagań kwalifikacyjnych dla wybranego przez uczestnika zawodu i trwa do ukończenia przez niego szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż 22 miesiące;

2) nauka zawodu, która jest przeznaczona dla młodzieży posiadającej ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, uczącej się w trzyletniej branżowej szkole I stopnia lub uczestniczącej w kursach; udział w takiej formie edukacji zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych organizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną lub izby rzemieślnicze i prowadzi do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz przygotowania do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika; nauka zawodu trwa 3 lata.

Nauka może się odbywać również w formie pozaszkolnej jako szkolenie zawodowe w postaci kursowej zarówno dla uczestników, jak i absolwentów OHP oraz młodzieży korzystającej z usług jednostek rynku pracy OHP. Są to kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy czeladnicze organizowane przez ośrodki szkolenia zawodowego i rejonowe ośrodki szkolenia zawodowego młodzieży OHP lub w porozumieniu z instytucjami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia szkoleń. Formy pozaszkolne są zalecane dopiero po wykorzystaniu możliwości kształcenia w formie szkolnej.

Osoby, które ukończyły 18 lat mogą uzyskać na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 252 kwalifikacje wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. (Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2011). Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) można przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, uczestnik uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i wówczas może zdawać zewnętrzny egzamin zawodowy, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Po zdaniu takiego egzaminu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Świadectwo ukończenia szkoły  podstawowej lub trzyletniej branżowej szkoły I stopnia lub formy kursowej umożliwia podjęcie dalszej edukacji, np. w szkole wyższego stopnia.

 ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!