Opieka i wychowanie


Wspieramy rozwój osobisty i zawodowy młodzieży przez cały okres nauki. Nasi pedagodzy, doradcy zawodowi, instruktorzy praktyk i pośrednicy pracy towarzyszą i służą wsparciem młodemu człowiekowi w drodze do dorosłości i samodzielności. Pomagają w rozwiązywaniu problemów.

Dbamy nie tylko o rozwój zawodowy, ale też o ciekawe zagospodarowanie czasu po zajęciach. Nasza oferta wychowawcza OHP jest wieloaspektowa i urozmaicona oraz ma charakter długofalowy, co jest podyktowane dużą różnorodnością potrzeb uczestników OHP oraz możliwościami i oczekiwaniami środowiska lokalnego.

WARUNKI UCZESTNICTWA W OHP

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

ZAINSPIRUJ SIĘ HISTORIAMI INNYCH

 

Programy długofalowe


Pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej młodzież rozwija swoje uzdolnienia i pasje. Uczy się jak żyć ciekawie, zdrowo i odpowiedzialnie. Nasze działania realizujemy w postaci programów długofalowych, między innymi w następujących obszarach:

  • profilaktyka społeczna (programy wychowawcze mające na celu wzmacnianie bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym społecznie oraz rozwijanie kompetencji społecznych)
  • aktywizacja społeczno-zawodowa (udział młodzieży w Kapitule Samorządności OHP,  Klubach Aktywnych oraz Klubach Absolwenta OHP, zaangażowanie w wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych)
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (koła zainteresowań oraz inne zajęcia w czasie wolnym od nauki; udział w kulturze oraz sporcie, rekreacji, turystyce i inicjatywach środowiska lokalnego)

Formy opieki wychowawczej w OHP


Dochodząca – przeznaczona dla uczestników mieszkających w miejscu umożliwiającym im udział w zajęciach organizowanych przez OHP.
Stacjonarna – dla uczestników mieszkających w dużej odległości od OHP i w związku z tym korzystających z zakwaterowania w internacie OHP.

 

WYBIERZ PLACÓWKĘ OHP

Dbamy nie tylko o rozwój zawodowy, ale też o ciekawe zagospodarowanie czasu po zajęciach. Młody człowiek może liczyć na pomoc doświadczonych pedagogów w rozwiązywaniu codziennych problemów i wsparcie psychologiczne.

Każdy uczestnik OHP ma zdiagnozowane potrzeby, predyspozycje oraz preferencje, aby dobrać najlepsze oddziaływania edukacyjne i zajęcia wychowawcze. Zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej grupy wychowawczej, w której wychowawca pomaga w procesie adaptacji i integracji oraz stymuluje jego rozwój, doradza metody samodzielnej edukacji, aktywizuje do nauki i pracy oraz je monitoruje.

W ramach opieki wychowawczej uczestnik ma zapewniony ścisły kontakt z nauczycielami szkoły, w której odbywa kształcenie, osobami realizującymi przygotowanie zawodowe, w tym również z instruktorami praktycznej nauki zawodu, a także z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Może też korzystać w czasie wolnym od zajęć szkolnych i praktycznych z różnorodnej oferty edukacyjnej.

Każda z form zajęć wychowawczych wynika z określonych standardów jakości działań opiekuńczo-wychowawczych. Standardy te zapewniają każdemu uczestnikowi poszanowanie i przestrzeganie przysługujących mu praw, określonych w regulaminach oraz ofercie edukacyjnej OHP.

 

DROGA DO KARIERY – poznaj inspirujące historie