Nasze placówki


Ośrodki Szkolenia i Wychowania (OSiW)

Zapewniają młodzieży możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych OHP (a także u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych) oraz opiekę wychowawczą dla uczestników zakwaterowanych w internacie, nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i aktywizację społeczno-zawodową.

Ośrodki pełnią też usługi o charakterze profilaktyczno-resocjalizacyjnym na rzecz środowiska lokalnego i społeczności miejscowej, w tym w ramach świetlic środowiskowych OHP. OSiW oferuje nieodpłatnie miejsca z zakwaterowaniem i wyżywieniem w internacie i całodobową opieką pedagogiczną kadry OHP.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pasłęku  Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Mrągowie Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Ostródzie

 


Hufce Pracy (HP)

Zapewniają młodzieży zamieszkałej przede wszystkim w pobliżu jego siedziby (gmina, dzielnica, etc.) możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i aktywizacje społeczno-zawodową.
Tutaj uczestnicy mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania (forma tzw. dochodząca). Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna OHP ściśle współdziała z pracodawcami, szkołami i rodzinami swoich uczestników. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.