Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie


Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Mrągowie

 ul. Przemysłowa 11
11-700 Mrągowo
tel. 89 741 20 91
e-mail: osiwmragowo@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Mrągowie jest jednostką stacjonarną z internatem, do której można kierować młodzież z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego. W uzasadnionych przypadkach (brak warunków do nauki w miejscu zamieszkania) miejsca w internacie OHP mogą zostać przyznane uczestnikom z m. Mrągowa. Dla młodzieży spełniającej kryteria przyjęcia do OHP zakwaterowanie oraz wyżywienie jest nieodpłatne, a proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku).

OSiW w Mrągowie zapewnia młodzieży możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych OHP (a także u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych) oraz opiekę wychowawczą dla uczestników zakwaterowanych w internacie. OSiW realizuje też usługi o charakterze profilaktyczno-resocjalizacyjnym na rzecz środowiska lokalnego i społeczności miejscowej, w tym w ramach świetlic środowiskowych OHP.

Młodzież zajęcia teoretyczne pobiera w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, z którym ściśle współpracujemy. Każdy uczestnik OSiW ma możliwość korzystania z zajęć świetlicowych w jednostce, kół zainteresowań, Klubu Młodzieży Aktywnej, Klubu Absolwenta oraz udział w projektach międzynarodowych.


Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

szkoły podstawowej w klasach VII i VIII (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej).

trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową).

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO