Stan prawny


Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) są instytucją państwową o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowaną przez Ministra właściwego ds. pracy. OHP wykonują zadania Państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznej młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

Poniżej prezentujemy Państwu katalog aktów prawnych dotyczących zatrudniania młodzieży i związanych z tym usług Ochotniczych Hufców Pracy: