Jednostki rynku pracy


Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM)

CEiPM są ponadpowiatowymi jednostkami OHP realizującymi zadania w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, prowadzenia poradnictwa i informacji zawodowej, prowadzenia pośrednictwa pracy, badania i diagnozowania lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie realizowanych zadań.

CEiPM pełnią funkcję koordynacyjną względem jednostek podległych, działających w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz kursów i szkoleń zawodowych.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie   Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu

 


Młodzieżowe Biura Pracy (MBP)

Podstawowym zadaniem Młodzieżowych Biur Pracy  jest prowadzenie pośrednictwa pracy oraz umożliwianie bezrobotnej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych zdobycie zawodu. Ponadto, do zadań MBP  należy prowadzenie poradnictwa zawodowego, a także współpraca z wojewódzkimi i rejonowymi urzędami pracy.

W MBP może się zarejestrować każdy, kto ukończył 15. rok życia na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędne jest zezwolenie rodzica lub opiekuna na podjęcie pracy. Rejestracja w MBP jest niezależna od rejestracji w urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pozyskanych przez MBP.

MBP  kierują swoje usługi do młodzieży z lokalnych środowisk, a także do uczestników oraz absolwentów OHP. Zyskuje na tym szczególnie młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji ze względu na zamieszkanie w małych miejscowościach i terenach wiejskich. Charakter sieci MBP uwzględnia potrzeby lokalnych społeczności oraz nowe uwarunkowania wynikające z tendencji europejskiego poradnictwa zawodowego.


Mobilne Centra Informacji Zawodowej (MCIZ)

MCIZ prowadzą działalność w formie stacjonarnej i wyjazdowej.  Każdy, kto zgłosi się do MCIZ, może bezpłatnie skorzystać z porad doradców zawodowych, wziąć udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, planowania ścieżki kariery zawodowej czy orientacji zawodowej, wypełnić test predyspozycji zawodowych. Działalność wyjazdowa jest możliwa dzięki wyposażeniu każdego Centrum w mikrobus, sprzęt komputerowy, biblioteczkę. To sprawia, że doradcy zawodowi mogą dotrzeć do miejsc nawet najbardziej oddalonych od swojej siedziby. Ma to niebagatelne znaczenie ze względu na dostęp do profesjonalnych usług o określonym standardzie niezależnie od miejsca zamieszkania zainteresowanych, co m.in. zapobiega wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na rynek pracy, a zamieszkałej na wsi i w małych miastach.

Dzięki działalności MCIZ młodzi ludzie mają znacznie ułatwiony dostęp do:

 • informacji edukacyjno-zawodowej;
 • multimedialnych programów komputerowych;
 • informacji o rynku pracy;
 • specjalistycznych szkoleń, treningów interpersonalnych;
 • metod planowania kariery zawodowej oraz poszukiwania pracy;
 • testów, m. in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, które są wykorzystywane, aby lepiej ukierunkować zajęcia aktywizacyjne czy też indywidualnie dopasować pomoc do potrzeb osób jej wymagających;

Mobilne Centra Informacji Zawodowej powstały we wrześniu 2004 r. w 49 miastach w ramach II edycji rządowego programu „Pierwsza Praca”.


Młodzieżowe Centra Kariery (MCK)

MCK są jednostkami stacjonarnymi, specjalizującymi się w tematyce dotyczącej przedsiębiorczości. Kierują swoje usługi do młodzieży z lokalnych środowisk, która chce skorzystać z usług doradców zawodowych oraz zasobów informacji edukacyjno-zawodowej, a także do uczestników oraz absolwentów OHP. Doradcy zawodowi z MCK kładą szczególny nacisk na realizację zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania własną przyszłością zawodową i jej kreowania. MCK prowadzą również całoroczne pośrednictwo pracy skierowane do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, studentów, młodzieży poszukującej pracy i bezrobotnej.

Program Młodzieżowych Centrów Kariery zawiera się w czterech podstawowych obszarach tematycznych:

 • informacja i poradnictwo zawodowe zarówno indywidualne, jak i grupowe;
 • pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego;
 • projektowanie indywidualnych planów działania;
 • przedsiębiorczość i samozatrudnienie.

Oferta MCK to przede wszystkim:

 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego;
 • udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy;
 • przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery;
 • nauczenie technik autoprezentacji;
 • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych;
 • badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron;
 • wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, który od stycznia 2015 r. jest stosowany również w wersji elektronicznej).

W siedzibach MCK można również skorzystać z programów multimedialnych, gier szkoleniowych oraz filmów pomagających nabyć umiejętności niezbędne przy poszukiwaniu zatrudnienia lub zakładaniu własnej firmy.

Większość MCK powstała w wyniku realizacji przez OHP w latach 2009-2012 projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.