Młodzieżowe Biuro Pracy w Olsztynie


MBP w Olsztynie

ul. Artyleryjska 3B
10-165 Olsztyn
tel. 89 527 62 04
e-mail: posrednictwo.ceipm@ohp.pl

Młodzieżowe Biuro Pracy:

 • pozyskuje i gromadzi oferty pracy zarówno dla przyszłych pracowników, jak i pracodawców;
 • pozyskuje pracodawców i podtrzymuje z nimi współpracę;
 • prowadzi ewidencję osób zgłaszających się do Biura;
 • udziela osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników poprzez odpowiedni dobór ofert pracy;
 • kieruje młodzież do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej;
 • organizuje cyklicznie giełdy i targi pracy;
 • organizuje praktyki zawodowe;
 • upowszechnia informacje o działalności i możliwościach przyjęcia do hufców pracy;
 • prowadzi działalność informacyjną dla bezrobotnej młodzieży oraz pracodawców na temat lokalnego rynku pracy, zmian zachodzących na tym rynku, praw i obowiązków osób bezrobotnych, praw pracy wynikających z kodeksu pracy;
 • popularyzuje elastyczne formy zatrudnienia;
 • współpracuje przy realizacji programów rynku pracy.

Z usług Młodzieżowego Biura Pracy (MBP) może korzystać:

 • młodzież bezrobotna i poszukująca pracy stałej oraz krótkoterminowej (np. wakacyjnej);
 • młodzież powyżej 15 roku życia ucząca się, studenci;
 • pracodawcy dysponujący wolnymi miejscami pracy.