Poradnictwo zawodowe


Kiedy stoisz przed wyborem kierunku dalszej nauki, zawodu, lub szukasz pracy, często pojawiają się wątpliwości i pytania: Kim chcę zostać w przyszłości? Czy ta szkoła to dobry wybór? Skąd mam wiedzieć w jakim zawodzie sprawdzę się najlepiej? Czy wybrany kierunek nauki rzeczywiście doprowadzi mnie do wymarzonego zawodu? Jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i zainteresowania w przyszłej pracy? Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Jak napisać CV?
Odpowiedzi na te pytania wymagają wiedzy o sobie, możliwościach lokalnego rynku pracy i ofercie edukacyjnej. Określenie własnych predyspozycji to nie jest prosta sprawa, trafne dopasowanie do nich zawodu – tym bardziej, a zaplanowanie całej kariery – to dopiero sztuka! Pamiętaj, nie musisz tego robić sam! W jednostkach OHP czekają na Ciebie doradcy zawodowi.

Poradnictwo zawodowe to jedna z najistotniejszych form wsparcia, jakiej udzielają Ochotnicze Hufce Pracy osobom wieku 15-25 lat. Doradcy zawodowi, uwzględniając zarówno lokalne możliwości zatrudnienia, jak i indywidualne predyspozycje zawodowe i osobowościowe młodego człowieka, pomagają przede wszystkim dokonać wyboru przyszłego zawodu, zaplanować karierę zawodową i edukacyjną, jak również pomagają przy zmianie zawodu, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy.

Do ich zadań należy także zaznajamianie zainteresowanych z lokalnym rynkiem pracy oraz sposobami poszukiwania pracy.

Doradcy zawodowi świadczą swoje usługi całkowicie nieodpłatnie. Udzielają porad w formie stacjonarnej i mobilnej z dojazdem do zainteresowanych placówek w dwóch typach jednostek organizacyjnych OHP: Młodzieżowych Centrach Kariery oraz Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej.

Doradcy zawodowi współpracują na co dzień z instytucjami środowiska lokalnego działającymi na rzecz młodzieży m.in. z ośrodkami pomocy społecznej, urzędami pracy, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, domami dziecka, aresztami śledczymi, zakładami karnymi, zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich.

Tego typu współpraca owocuje organizacją targów i giełd pracy, imprez edukacyjnych, zajęć warsztatowych dla młodzieży i innych wspólnych przedsięwzięć mających na celu przygotowanie młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy; wymianą dobrych praktyk i doświadczeń zawodowych; nowymi programami. Ponadto zasoby metodyczne opracowane przez OHP są udostępnianie doradcom zawodowym innych instytucji, szkolnym doradcom zawodowym, nauczycielom itp.

Narzędzia poradnictwa zawodowego w OHP


Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ)

Służy do diagnozowania zainteresowań zawodowych w celu optymalnego wyboru zawodu lub profilu kształcenia zawodowego.

Przeznaczony jest dla osób:

  • bezrobotnych, poszukujących pracy,
  • zmieniających zawód lub poszukujących nowej pracy,
  • młodych (od 16 roku życia) stojących przed wyborem szkoły lub kierunku studiów, planujących lub rozpoczynających swoją karierę zawodową.

KZZ obejmuje 11 skal zainteresowań zawodowych: zainteresowania artystyczne, badawcze, handlowe, komunikacyjne, konwencjonalne, mechaniczne, opiekuńcze, perswazyjne, przedsiębiorcze, realistyczne, społeczne.

Aby poddać się badaniu należy zgłosić się do Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej lub Młodzieżowego Centrum Kariery. Badanie trwa od 1,5 do 2 godzin. Uczestnik badania odpowiada na 224 pytania dotyczące różnych cech, zainteresowań i zachowań. Na podstawie otrzymanego wyniku doradca zawodowy określa profil zainteresowań zawodowych, a następnie wskazuje określone grupy zawodowe, najbardziej odpowiednie dla osoby badanej.

Indywidualny Plan Kariery  – Portfolio dla młodzieży (IPK)

Portfolio Kariery jest narzędziem ułatwiającym zarówno gromadzenie i porządkowanie informacji związanych z własnym rozwojem zawodowym, jak też przygotowywanie planów swojej kariery zawodowej i kontrolowanie ich realizacji.

Portfolio pozwala zwrócić uwagę na to, co jest ważne, aby osiągnąć sukces: poznanie swojego potencjału, nauczenie się poszukiwania i gromadzenia przydatnych dla własnego rozwoju informacji oraz podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących przyszłości zawodowej ucznia oraz osoby wchodzącej na rynek pracy.

Aby skorzystać z IPK należy zgłosić się do doradcy zawodowego w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej lub Młodzieżowym Centrum Kariery.