Polityka prywatności


RODO – POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przekazujemy Pani/Panu informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.


Administratorem danych osobowych dla osób korzystających ze strony internetowej www.warminsko-mazurska.ohp.pl  jest Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) adres ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem e-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby administratora.
WMWK OHP wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.wmwk@ohp.pl lub pisemnie na adres siedziby ul. Artyleryjska 3B 10-165 Olsztyn.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w związku z:

 • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art.6 ust.1 lit. c RODO);
 • wykonywaniem umowy, której stroną, reprezentantem stron może być Pani/Pan lub podjęciem działań na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy wykonywanych na Pani/Pana żądanie (Art.6 ust.1 lit. b RODO);
 • realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w przypadku rekrutacji;
 • wprowadzaniem i realizacją programów resortowych, rządowych, unijnych oraz międzynarodowych powierzonych lub realizowanych przez WM WK OHP;
 • wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej np. odpowiadaniem na korespondencję kierowaną przez zainteresowane osoby do Wojewódzkiego Komendanta OHP (Art.6 ust.1 lit. e RODO);
 • realizacją działań opartych o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Jeśli Pani/Pan wyrazili zgodę dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. publikację wizerunku), Administrator jest uprawniony do przetwarzania tych danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody;
 • Strony w domenie http://www.ohp.pl mogą zawierać adresy kontaktowych skrzynek mailowych administratora i współadministratorów. Jeżeli Pani/Pan korzysta z odnośnika będącego adresem e-mail do wskazanego Administratora, to oznacza, że wyraża Pani/Pan dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie zgodę (Art.6 ust.1. lit. a RODO), na przetwarzanie swoich danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu otrzymania od Administratora odpowiedzi na przesłaną korespondencję/pytania lub podjęcia przez niego odpowiednich działań. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody;

DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZEK PODANIA/POZYSKANIA DANYCH

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana. Administrator może przetwarzać także dane osobowe, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in. z/od:

 • innych organów i instytucji;
 • ze źródeł publicznych, m.in. rejestrów (np. rejestru PESEL, CEIDG, KRS, REGON);
 • podmiotów realizujących programy i projekty unijne.

Kategorie i zakres danych to: wszelkie dane pozyskane od Pani/Pana, które uznała Pani/Pan za niezbędne dla załatwienia swojej sprawy, a ponadto dane niezbędne dla realizacji Pani/Pana żądania/wniosku/ realizacji umowy np. rozstrzygnięcia w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy z Administratorem i ich upoważnieni pracownicy w zakresie wynikającym z łączących umów.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Nie ma zastosowania

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa najdłuższy możliwy na gruncie stosownych przepisów prawa okres wykonywania obowiązków ustawowych archiwizacji lub przez okres wymagany dla przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności prawnej.

PANI/PANA PRAWA JAKO PODMIOTU DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia ich przetwarzania w sytuacjach określonych
  w przepisach,
 • usunięcia danych jeżeli nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane jeżeli nie były pozyskane w ramach wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wycofaniem zgody na ich przetwarzanie,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że dane osobowe, które Pani/Pana dotyczą są przetwarzane niezgodnie z RODO.

PROFILOWANIE

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Dane osobowe podawane w formularzach na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy WMWK OHP używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie www.warminsko-mazurska.ohp.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika.

Komenda Główna OHP traktuje ze szczególną uwagą problematykę poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie www.ohp.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie wnioskujemy o identyfikację użytkowników strony WMWK OHP. Jakiekolwiek dane identyfikacyjne, do jakichkolwiek celów, nie są przekazywane do stron trzecich.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony www.warminsko-mazurska.ohp.pl.pl nastąpiło przez odnośnik,
 • pobranie plików,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dane te nie są kojarzone z osobami przeglądającymi strony OHP. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania portalem www.ohp.pl. Informacje w nim zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem OHP. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronie internetowej www.ohp.pl

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie www.ohp.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wyłączenie przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w portalu WMWK OHP.

Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Użytkownicy portalu WMWK OHP mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dla poszczególnych typów przeglądarek dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej.

Niedokonanie przez użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane.

Portal www.warminsko-mazurska.ohp.pl zawiera odnośniki do innych stron www. WMWK OHP nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony internetowe należy zapoznać się z polityką prywatności tam stosowaną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.