Projekty UE zakończone


Szerokie perspektywy w zakresie realizacji zadań ustawowych otworzyła dla OHP możliwość korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego. Odpowiadając na potrzeby młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym, od 2004 roku Ochotnicze Hufce Pracy – jako jedna z pierwszych polskich instytucji – rozpoczęły realizację projektów współfinansowanych z EFS, kontynuując je w kolejnym roku i latach następnych.

Korzystając z możliwości ubiegania się o dotacje ze środków unijnych OHP w ciągu ostatnich kilku lat zrealizowały 15 ogólnopolskich projektów współfinansowanych przez EFS. Warmińsko-Mazurska WK OHP zrealizowała również dodatkowo 3 projekty regionalne.

Dotychczas blisko 6 tys. młodych ludzi o utrudnionym stracie życiowym z województwa warmińsko-mazurskiego skorzystało ze wsparcia oferowanego w tramach projektów.

Udział w projektach zwiększył ich aktywizację społeczno-zawodową poprzez m.in. zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, wyrównanie zaległości edukacyjnych, nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych, zwiększenie motywacji do nauki i poszukiwania pracy, wzrost poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Środki EFS stanowiły istotne źródło wsparcia podejmowanych przez OHP działań, co przekłada się na wzrost profesjonalizmu świadczonych usług edukacyjnych oraz zwiększenie liczby młodych ludzi, którzy otrzymują realną pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych. OHP realizują największe projekty EFS, biorąc pod uwagę zasięg, jak również liczebność grup beneficjentów. Efekty projektów wskazują na OHP jako na doświadczonego projektodawcę, współrealizującego cele i odpowiadającego na wyzwania zawarte w programach operacyjnych odnoszące się do obszarów zatrudnienia, integracji społecznej, kształcenia ustawicznego. Realizowane przez OHP przedsięwzięcia EFS zostały bardzo dobrze przyjęte w środowiskach lokalnych i wysoko ocenione – nie tylko przez młodzież biorącą w nich udział, lecz także przez niezależnych ewaluatorów.

Projekty zakończone: