Nowe Perspektywy


Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie od lipca 2012 do czerwca 2013 r. realizowała, podobnie jak inne jednostki w kraju, ogólnopolski projekt pt.: „Nowe Perspektywy” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 1, Poddziałanie 1.3.3. Zajęcia w ramach projektu realizowane są w okresie październik  2012 – maj  2013 r.
Projekty miał na celu aktywizację społeczno-zawodową oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych młodych osób o obniżonych szansach życiowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających nieaktywnymi zawodowo. Beneficjenci wzięli udział w szeregu warsztatów i szkoleń – m.in. kursie językowym, kursie prawa jazdy, zajęciach z zakresu przedsiębiorczości, kursie komputerowych, warsztatach i szkoleniach z zakresu planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, a także szkoleniach i praktykach zawodowych pozwalających na nabycie praktycznych umiejętności.Wszyscy uczestnicy wyposażeni zostali w wiedzę i umiejętności zwiększające szanse na znalezienie satysfakcjonującego zajęcia w warunkach silnej konkurencji na rynku pracy. Projekt  „Nowe Perspektywy” skierowany był do osób zaniedbujących obowiązki szkolne, zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty, nieuczących się, niepracujących lub bezrobotnych – zarejestrowanych w Urzędach Pracy,  w wieku 15-24 lata z województwa warmińsko-mazurskiego (łącznie 90 osób).

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na dwie kategorie:

 1. grupa kategorii A – 50 os. – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym  wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki
 2. grupa  kategorii B – 40 os. – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-25 lata, nieucząca się i niepracująca (tj. bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy i nie aktywna zawodowo, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy), wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji  w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej
Młodzież biorąca udział w projekcie uczestniczyła w następujących zajęciach:
 • Grupowe doradztwo zawodowe (20h/grupę)
 • Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym  – uczestnicy kat. B
 • Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (5 h/grupę)
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Kurs językowy (120h/grupę)
 • Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych – uczestnicy kat. A
 • Warsztaty informatyczne (25h/ grupę)  – uczestnicy kat. A
 • Kurs przedsiębiorczości (15h/ grupę) – uczestnicy kat. B
 • Kurs ECDL START lub kurs równoważny – uczestnicy kat. B
 • Kurs zawodowy („Sprzedawca-magazynier”, „Nowoczesny sprzedawca”, „Operator koparko-ładowarki klasy III”, „Kurs gastronomiczny”) – uczestnicy kat. B
 • Kurs prawa jazdy kat. B (60h/osobę) – uczestnicy kat. B
 • Praktyki zawodowe u pracodawców (60h/osobę) – uczestnicy kat. B

Projekt realizowany był w następujących jednostkach Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu (2 grupy kat. B, łącznie 20 osób)
Środowiskowy Hufiec Pracy w Ostródzie (2 grupy kat. A, łącznie 20 osób)
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Mrągowie (2 grupy kat. A, łącznie 20 osób)
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie (2 grupy kat. B, łącznie 20 osób)
Hufiec Pracy w Piszu (1 grupa kat. A, łącznie 10 osób)