Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników


Jeżeli pracodawca chce zatrudnić młodocianego pracownika w celu nauki zawodu, może ubiegać się o zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za tego młodocianego. W tym celu należy złożyć do właściwego, ze względu na miejsce odbywania nauki zawodu przez młodocianego, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie lub Elblągu wniosek o zawarcie umowy o refundację. Jeżeli będą spełnione wszystkie określone prawem warunki to wówczas zostanie zawarta z pracodawcą umowa o refundację. Wysokość refundacji i terminy składania wniosków są dokładnie określone!

Zgodnie z zapisami zawartymi w art.12 ust.6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn zm.): „Ochotnicze Hufce Pracy mogą dokonywać zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z uwzględnieniem wykazu zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15, do wysokości najniższych stawek, określonych w odrębnych przepisach obowiązujących w okresie, za który jest dokonywana refundacja na podstawie umowy zawartej z pracodawcą lub organizacją zrzeszającą pracodawców.”

Zgodnie z delegacją ustawową, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników staje się od 1 lipca 2014 roku pomocą de minimis. Limit pomocy de minimis wynosi 200 000 Euro na 3 lata (wliczając w to bieżący rok kalendarzowy i dwa lata poprzedzające).
Procedury ubiegania się refundację reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 865).

UWAGA!

Z dniem 1 września 2019 r weszło w życie, przyjęte 13 sierpnia br. (Dz. U.2019. poz.1636), rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Rozporządzenie m.in. zwiększa stawki wynagrodzeń młodocianych pracowników o 1 punkt procentowy dla młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu (I kl – 5%; II kl – 6%; III kl – 7%). W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy wysokość wynagrodzenia pozostaje na dotychczasowym poziomie (4%). Wszyscy pracodawcy realizujący umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1 września 2019 roku są zobowiązani do wypłaty wynagrodzeń w zwiększonej wysokości. W przypadku umów o refundację, pracodawcy, którzy mają zawarte umowy przed 1 września br., mogą ubiegać się o aneksowanie tych umów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1395).

Pracodawca, może złożyć wniosek o aneks do umowy o refundację zawartej przez 1 września br.,w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek i wówczas uzyska refundację zwiększonych stawek wynagrodzeń od dnia wejścia ich w życie. W przypadku, gdy pracodawca wystąpi z wnioskiem o aneksowanie zawartej umowy po terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zwiększonych stawek, refundacja zwiększonych stawek obejmie okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o aneks (patrz dokumenty do pobrania).

Ochotnicze Hufce Pracy będą rozpatrywały wnioski o aneksowanie umów w zakresie wysokości refundacji zgodnie z kolejnością ich wpływu i do wyczerpania limitu środków finansowych określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok.

Od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:

  • 241,96 zł w pierwszym roku nauki zawodu (nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia),
  • 290,35 zł w drugim roku nauki zawodu (nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia),
  • 338,75 zł w trzecim roku nauki zawodu (nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia)
  • 193,57 zł zł przyuczenie do wykonywania określonej pracy (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia).

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie informuje, iż w dniu 10 marca 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Uchwałą Nr 11/119/20/VI zaktualizowany ,,Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę?. Przedmiotowa Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego /Data ogłoszenia: 18 marca 2020 r., Rocznik: 2020, Pozycja: 1425/.

Aktualny wykaz zawodów

Zasady udzielania refundacji 


Zgodnie z ww. rozporządzeniem MPiPS, które określa szczegółowe warunki i tryb refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, pracodawca który zatrudnia młodocianych w celu nauki zawodu.

Czytaj dalej

Podstawa prawna


Z dniem 1 sierpnia 2019 roku weszło w życie  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2019, poz. 1395)

Czytaj dalej

Gdzie złożyć wniosek o refundację


Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej refundowania pracodawcy kosztów wynagrodzeń i opłacanych od nich składek z tytułu zatrudniania pracowników młodocianych powinien być złożony w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.

Czytaj dalej

Dokumenty do pobrania


WZORY DOKUMENTÓW O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ

Czytaj dalej