Warunki uczestnictwa w OHP


Do OHP przyjmowane są osoby wieku 15-18 lat o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące z rodzin defaworyzowanych, dotknięte bezrobociem, wymagające socjalizacji, jak również poszukujące opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia kwalifikacji w zawodach, na które jest zapotrzebowanie rynku pracy. Do OHP rekrutowana jest również młodzież zagrożona wypadnięciem z systemu edukacji.
Uczestnicy są przyjmowani na zasadzie dobrowolnego i wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia oraz na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Rekrutacja trwa od kwietnia do 30 września każdego roku, ale w przypadku wolnych miejsc w danej jednostce – również od 1 października do 31 grudnia lub, incydentalnie, także w trakcie roku szkolnego.

Kandydaci na uczestników OHP mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostki dochodzącej lub stacjonarnej, tj. zapewniającej zakwaterowanie. Wybór jednostki oraz warunki przyjęcia są uzależnione od indywidualnej sytuacji kandydata i jego potrzeb.

Dokumenty rekrutacyjne        Informator

Przyjęcie do OHP – kryteria i warunki


Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się w momencie indywidualnego zgłoszenia kandydata albo na podstawie wniosku lub opinii wydanej przez: pedagoga szkolnego, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, rodziców lub opiekunów prawnych, pracowników pomocy społecznej, policję czy też sąd.
Punktem wyjścia rekrutacji jest zdiagnozowanie potrzeb młodzieży na podstawie przeprowadzonej rozmowy z kandydatem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz informacji uzyskanych od instytucji współpracujących z OHP i jednostki samorządu terytorialnego.

Przyjęcie kandydata na uczestnika OHP następuje na podstawie protokołu komisji rekrutacyjnej.

Zgłoś się do OHP!

Ogólne kryteria przyjęcia uczestnika do OHP


  • podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika do OHP jest ukończenie 15 roku życia i nieukończony 18 rok życia oraz trudna sytuacja życiowa spowodowana np.: niepowodzeniami szkolnymi; opóźnieniem w nauce; niespełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki; trudną sytuacją materialną; pochodzeniem ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub z rodziny niepełnej, wielodzietnej, dotkniętej bezrobociem, symptomami przemocy, sieroctwem naturalnym lub społecznym;
  • przyjmowanie młodzieży do jednostek organizacyjnych OHP odbywa się w terminach przyjęć do odpowiednich typów szkół (szkoły podstawowej dla dorosłych z klasami VII i VIII, lub klasy I trzyletniej branżowej szkoły I stopnia);
  • dopuszczalne są przypadki przyjęcia młodzieży w trybie i na zasadach określonych w porozumieniach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na mocy postanowień sądów rodzinnych do OHP mogą być kierowani uczestnicy, wobec których zastosowano środek wychowawczy opisany w art. 6 pkt. 6 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.14.0.382 z późn. zm.). W takim przypadku jednak wymagana jest zgoda kierownika jednostki opiekuńczo-wychowawczej, do której uczestnik został skierowany.

Uczestnictwo młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy w jednostkach dochodzących oraz stacjonarnych (z miejscami do zakwaterowania) jest nieodpłatne.

W przypadku większej liczby chętnych kandydatów niż miejsc w jednostce, o przyjęciu uczestnika decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie przesłanek związanych z indywidualną sytuacją rodzinną, psychospołeczną, socjalną kandydata.

Główna akcja rekrutacyjna jest skorelowana z kalendarium roku szkolnego. Jednakże w przypadku wolnych miejsc w jednostkach OHP uczestnik może być przyjęty również w ciągu roku kalendarzowego.


Kryteria kwalifikacji uczestników do jednostek OHP na miejsca stacjonarne (z zakwaterowaniem)


Do jednostek OHP na miejsca stacjonarne (z zakwaterowaniem), oprócz ogólnych kryteriów obowiązują również kryteria dodatkowe.

Do jednostek z zakwaterowaniem rekrutowana jest młodzież mieszkająca w odległości od jednostki, która w sposób znaczący utrudnia lub całkowicie uniemożliwia jej codzienny dojazd na zajęcia szkolne lub do pracy.
W szczególnych przypadkach (np. niedostosowanie społeczne środowiska rodzinnego kandydata, objęcie interwencją kryzysową, opinia pomocy społecznej, etc.) dopuszcza się w procesie rekrutacji odstąpienie od warunku wyżej określonej odległości zamieszkania kandydata, jednakże odbywa się to na podstawie potwierdzonych informacji stanowiących o szczególności sytuacji kandydata.

W procesie kwalifikacji uczestników do jednostek na miejsca stacjonarne uwzględnia się kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1058).
W odniesieniu do świadczeń przysługujących w ramach Programu „Rodzina 500+”, zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.16.0.195): Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Art. 7 ust. 4 tejże ustawy stanowi: W przypadku, gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

W art. 8 ustawodawca stwierdził:
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Jednocześnie w art. 2 pkt 8 zdefiniowano instytucje zapewniające całodobową opiekę:
Ilekroć w ustawie jest mowa o „instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie” oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
Tym samym jednostki OHP (w tym także z zakwaterowaniem) nie zostały wymienione w tym katalogu.

Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do wyposażenia uczestnika w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku. W uzasadnionych przypadkach jednostka stacjonarna może zapewnić uczestnikowi podstawowe przedmioty osobistego użytku.
Do jednostki z zakwaterowaniem przyjmuje się uczestników na okres pobierania nauki w szkole lub realizacji przygotowania zawodowego w formach pozaszkolnych.


OHP współpracują w procesie rekrutacji z:


  • szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, kuratorami oświaty, rodzicami lub opiekunami prawnymi młodzieży;
  • instytucjami realizującymi działania z zakresu pomocy społecznej, w tym ośrodkami pomocy społecznej, centrami pomocy rodzinie, ośrodkami polityki społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, etc.;
  • urzędami pracy oraz lokalnymi pracodawcami i przedsiębiorcami;
  • policją, kuratorami sądowymi, sądami;
  • innymi partnerami działającymi na rzecz młodzieży, z którymi OHP zawarły porozumienia;
  • kościołami różnych wyznań.

OHP prowadzą także działalność promocyjno-informacyjną adresowaną do mieszkańców środowiska lokalnego, młodzieży szkolnej mającej problemy z nauką bądź zachowaniem, jak również do instytucji pomocowych oraz wspierających rodziny.