Warunki uczestnictwa w OHP


Do OHP przyjmujemy młodzież na podstawie dobrowolnego i umotywowanego zgłoszenia oraz pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Rekrutacja trwa od 1 kwietnia do 30 września każdego roku, a w przypadku wolnych miejsc w danej jednostce również od 1 października do 31 grudnia. Wyjątkowo kandydat może zostać przyjęty do naszej placówki także w trakcie roku szkolnego. Kandydaci na uczestników Ochotniczych Hufców Pracy mogą ubiegać się o przyjęcie do placówki niestacjonarnej lub stacjonarnej, tj. zapewniającej bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Wybór placówki oraz warunki przyjęcia są uzależnione od indywidualnej sytuacji kandydata i jego potrzeb.

FORMA STACJONARNA (INTERNAT) – dla uczestników mieszkających w miejscu uniemożliwiającym codzienny dojazd do placówki OHP. W kwalifikacji uczestników na miejsca stacjonarne uwzględnione jest kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. W wyjątkowych przypadkach, np. szczególnie złej sytuacji rodzinnej kandydata, komisja rekrutacyjna może zadecydować o przyjęciu na miejsce stacjonarne uczestnika, który nie spełnia tego kryterium.

FORMA NIESTACJONARNA – dla uczestników mieszkających w miejscu umożliwiającym im naukę w szkole oraz udział w zajęciach organizowanych przez OHP.

Do ośrodków OHP przyjmowana jest młodzież z terenu całego województwa (wg możliwości komunikacyjnych). Dla młodzieży spełniającej kryteria przyjęcia do internatu zakwaterowanie oraz wyżywienie jest nieodpłatne, a proces nauki i wychowania przebiega w systemie  pięciodniowym (od poniedziałku do piątku).

Do ośrodków OHP przyjmowani są kandydaci na poziomie klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz szkoły branżowej I stopnia.

UWAGA! Przyjmujemy młodzież w wieku 15-18 lat, która ukończyła przynajmniej szóstą klasę szkoły podstawowej.

Obecnie w sieci Ochotniczych Hufców Pracy znajdują się dwa typy jednostek opiekuńczo-wychowawczych – Ośrodki Szkolenia i Wychowania (OSiW) oraz Hufce Pracy (HP).

Uczestnictwo młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy w jednostkach dochodzących oraz stacjonarnych (z internatem) jest nieodpłatne.