OHP jako realizator usług rynku pracy


„OHP jako realizator usług rynku pracy” to projekt realizowany od 1 maja 2009 r. do końca czerwca 2014 r. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ? Priorytet I Działanie 1.3. Na terenie całego kraju utworzono sieć działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) i Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ), zwiększając dostęp młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń. Szczególnie zyska na tym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji ze względu na zamieszkanie w małych miejscowościach i wsiach. Działaniami projektu do czerwca 2014 roku w województwie warmińsko-mazurskim zostało objętych 4505 osób. Korzystając z usług Punktów Pośrednictwa zatrudnienie uzyskało 1585 młodych osób. Kursy zawodowe w Ośrodkach Szkolenia Zawodowego ukończyło 321 osób, spośród których bezpośrednio po zakończeniu szkolenia prace uzyskało ponad 55% z nich.

Ze wsparcia skorzystali bezrobotni lub poszukujący pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji (lub bez kwalifikacji), wymagający wsparcia na rynku pracy; uczniowie i absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy potrzebujący pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego; zagrożeni wykluczeniem społecznym, zaniedbani wychowawczo, pochodzący ze środowisk niedostosowanych społecznie. To nie jedyni beneficjenci tego przedsięwzięcia – 365 osób z kadry OHP zostało odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych. Jednostki – MCK, PPP i OSZ powstały w wyniku porozumień podpisanych z samorządami, które w odpowiedzi na bieżące potrzeby społeczne udostępniają lokale na prowadzenie usług przez Ochotnicze Hufce Pracy. Obecnie, po zakończeniu okresu realizacji projektu jednostki nadal prowadzą działalność w ramach jego trwałych rezultatów.

W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje, świadcząc kompleksowe wsparcie młodzieży na rynku pracy, 12 Młodzieżowych Centrów Kształcenia w Nidzicy, Iławie, Ełku, Bartoszycach, Giżycku, Szczytnie, Działdowie, Ketrzynie, Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Ostródzie  i Pasłęku, 1 Punkt Pośrednictwa Pracy Mrągowie oraz  5 Ośrodków Szkolenia Zawodowego w Klebarku Wielkim, Braniewie, Dobrym Mieście, Kurzętniku i Olsztynie.

Jednym z rezultatów projektu było też powołanie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). System ECAM pozwolił na udostępnienie wszystkim zainteresowanym informacji na temat wsparcia młodzieży realizowanego przez OHP, w tym szczególnie dotyczącej oferty i działalności jednostek organizacyjnych OHP z zakresu rynku pracy oraz kształcenia i działalności opiekuńczo-wychowawczej.