SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ III EDYCJA


Trzecią już edycję projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w całej Polsce od maja do grudnia 2010 roku.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa oraz kompensacja deficytów społeczno-wychowawczych 2500 młodych osób w wieku 15-24 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez dostarczenie im odpowiednich kwalifikacji zawodowych, wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej, umożliwienia podwyższenia umiejętności językowych i w zakresie obsługi komputera, jak również udzielenie kompleksowego wsparcia wychowawczo-dydaktycznego.

Wsparciem w ramach projektu objęto nieaktywną zawodowo oraz bezrobotną młodzież, zagrożoną wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lat (2500 osób, w tym 1500 kobiet i 1000 mężczyzn), której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. Beneficjenci projektu byli podzieleni na dwie główne kategorie wiekowe:

Kategoria A – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki – 1250 uczestników (125 grup).

Kategoria B – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lat, nieucząca sie i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej – 1250 uczestników (125 grup).

W województwie warmińsko-mazurskim wsparciem w ramach projektu zostało objętych 80 młodych ludzi (48 kobiet i 32 mężczyzn). 40 osób należało do kategorii A beneficjentów i 40 do kategorii B beneficjnetów.

W projekcie wzięła udział młodzież, która ze względu na sytuację materialną i społeczną szczególnie potrzebowała specjalistycznego wsparcia. Młodzi ludzie, pozbawieni prawidłowych wzorców środowiskowych i rodzinnych, napotykając codziennie takie przeszkody, jak narastające bezrobocie, ubóstwo, a także różnego rodzaju patologie społeczne nie radzą sobie z nimi, co powoduje konieczność intensyfikacji w ich środowisku działań, które skutecznie będą przeciwdziałać skutkom tych zagrożeń.

Dzięki udziałowi w tym projekcie beneficjenci poprawili poziom samooceny, poczucie własnej wartości i zwiększyli motywację do nauki. Nabyli też podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych, m.in. poruszania sie po rynku pracy, czy poszukiwania zatrudnienia. Rozwinęli zainteresowania i zdolności, a także uzyskali nowe kwalifikacje zawodowe, bądź dostosowali je do potrzeb współczesnego rynku pracy, co w wielu przypadkach dało im szansę na znalezienie stałej pracy.
Udział w projekcie był dla młodzieży całkowicie bezpłatny.

Jednostki realizujące projekt w wojewóztwie warmińsko-mazurskim:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu – koordynator lokalny Iwona Klim
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie – koordynator likalny Marek Obrębski
Środowiskowy Hufiec Pracy w Elblagu – koordynator lokalny Michał Kowalkowski
Środowiskowy Hufiec Pracy w Ostródzie – koordynator lokalny Teresa Wojtowicz
Biuro Projektu: Warmińsko-Mazurska WK OHP w Olsztynie – koordynator wojewódzki Katarzyna Milczarek


Projekt był zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, a cele projektu – w pełni zgodne z Planem Działania dla Priorytetu I PO KL na rok 2010. Projekt miał charakter ogólnopolski i systemowy – świadczone usługi były realizowane w jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju. Projekt był również zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju, a także z celami Narodowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013 oraz Narodową Strategią Integracji Społecznej 2007-2013.