Od szkolenia do zatrudnienia – YEI


II edycja projektu

Ochotnicze Hufce Pracy kontynuowały w 2019 r. realizację projektu w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.  W  edycji, która trwała do 31 grudnia 2019 r., wzięło udział 100 młodych ludzi z Warmii i Mazur, którzy chcą weszli w dorosłe życie z nowymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym.

 

Celem projektów była aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training”).

Projekt zakładał umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagały profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się. Wsparcie zostało zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektów.

Projekt przewidywał również udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.

Młodzież biorąca udział w projekcie uzyskała, podwyższyła lub zmieniła kwalifikacje zawodowe. Nastąpił u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Została jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.

 

Relacje z realizacji projektu


Działania projektowe

Co OHP proponował uczestnikom projektów?


 • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • kursy zawodowe (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnione o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy),
 • warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,
 • staże zawodowe (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych.

Zasady rekrutacji uczestników


Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które:

 • ukończyły 18 rok życia i jednocześnie nie ukończyły 25 roku życia,
 • nie pracują lub są bierne zawodowo,
 • nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
 • nie posiadają w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Jednostki WM WK OHP realizujące projekt


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn
tel. 89 527 62 03
e-mail: ceipmolsztyn@ohp.pl

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu
ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg
tel. 55 232 68 19
e-mail: ceipmelblag@ohp.pl

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostródzie
ul Słowackiego 13, 14-100 Ostróda
tel. 89 642 88 27
e-mail: mckostroda@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Nidzicy
ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica
tel. 89 511 93 83, 89/ 521 04 88
e-mail: mcknidzica@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Braniewie
ul. Kościuszki , 14-500 Braniewo
tel. 55 230 49 92
e-mail: oszbraniewo@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ełku
ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk
tel. 87 610 12 50
e-mail: mckelk@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Giżycku
ul. 1 Maja 30, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 13 03
e-mail: mckgizycko@ohp.pl

Koordynator Wojewódzki Projektu
Katarzyna Milczarek
ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn 
tel. 89 527 62 03
e-mail: k.milczarek@ohp.p

I edycja projektu

OHP na Warmii i Mazurach od 1 września 2017 roku realizuje projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Do 31.12.2018 r. w ramach I edycji projektu  już 190 osób z Warmii i Mazur skorzystało ze wsparcia w ramach projektu.

Natomiast w całym kraju w ramach dwóch projektów „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” Ochotnicze Hufce Pracy udzieliły wsparcia 2800 osobom.

 

Relacje z realizacji projektu


Działania projektowe

Co OHP proponuje uczestnikom projektów?


Wsparcie dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie rozpoczęło się od indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów Działania, obejmujących zakres wsparcia mający na celu przede wszystkim pomoc młodej osobie w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.

Dla wszystkich uczestników projektu:

 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – 4 godziny,
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym – 40 godzin,
 • grupowe wsparcie psychologiczne – 10 godzin,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży – 10 godzin,
 • kurs zawodowy – śr. 150 godzin,
 • 3-miesięczny staż zawodowy – śr. 480 godzin (śr. 160 godzin w miesiącu),
 • indywidualne pośrednictwo pracy – śr. 16 godzin,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się – 20 godzin,
 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty – 10 godzin.

Do wyboru:

 • indywidualne wsparcie psychologiczne – 5 godzin,
 • kurs językowy – ok. 80 godzin,
 • zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych – 30 godzin,
 • kurs ECDL (European Computer Driving Licence) – ok. 60 godzin,
 • kurs prawa jazdy kat. B – ok. 60 godzin.

Dodatkowe wsparcie
Przez cały okres realizacji projektu młodzież jest objęta była wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Uczestnicy projektu mogli skorzystać również z dodatkowego wsparcia socjalnego w postaci dofinansowania kosztów dojazdów na zajęcia projektowe i wyżywienia w trakcie tych zajęć. Ponadto wszystkie osoby biorące udział w projekcie zostały objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jaki był przebieg projektu?

Na pierwszym etapie realizacji wsparcia projektowego wszyscy uczestnicy skorzystali z zajęć grupowych – z doradcą zawodowym i psychologiem. Mogli wybrać dodatkowo konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej, zależnie od potrzeb konkretnej osoby (ta forma wsparcia będzie dostępna dla uczestników przez cały okres realizacji projektu).

Drugi i zarazem zasadniczy etap zakładał, iż każdy uczestnik ukończy kurs zawodowy w celu zdobycia lub zmiany zawodu, czy podniesienia posiadanych już kwalifikacji. Wsparcie na tym etapie zostanie uzupełnione o różnego rodzaju warsztaty, kursy i szkolenia, prowadzące do nabycia umiejętności poszukiwanych przez pracodawców: kursy językowe, kursy komputerowe, kursy o standardzie ECDL (lub o równoważnym standardzie), kursy prawa jazdy kat. B, zajęcia z prawnikiem. Wymienione formy wsparcia nie stanowiły elementu obowiązkowego w ramach indywidualnej ścieżki wsparcia danej osoby; uwzględnione zostały tylko te, które były niezbędne dla poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.
Młodzieży został  zaproponowany również kurs w zakresie przedsiębiorczości. Udział w nim wzięła wyselekcjonowana grupa osób wykazujących postawy przedsiębiorcze oraz zainteresowanych podjęciem w przyszłości samozatrudnienia.

Wszyscy uczestnicy po ukończeniu kursów zawodowych zostali skierowani na 3-miesięczne staże u pracodawców w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania określonego zawodu. Był to ostatni etap wsparcia w ramach projektu.

Uczestnikom przysługiwało stypendium za każdy miesiąc stażu, pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych, kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu, a w zależności od potrzeb również refundacja kosztów poniesionych na opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną.
Projekt zakładał, że każda osoba będzie miała możliwość otrzymania pełnej oferty wsparcia, obejmującej wszystkie formy, które zostaną u niej zidentyfikowane, jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy.

Harmonogram realizacji projektu


Jednostki WM WK OHP które realizowały I edycję projektu


 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn
tel. 89 527 62 03
e-mail: ceipmolsztyn@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ełku
ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk
tel. 87 610 12 50
e-mail: mckelk@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Giżycku
ul. 1 Maja 30, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 13 03
e-mail: mckgizycko@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Biskupcu
ul. Pionierów 6, 11-300 Biskupiec
tel. 89 715 22 11
e-mail: mckbiskupiec@ohp.pl

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Szczytnie
ul. Polska 26, 12-100 Szczytno
tel. 89 624 85 21
e-mail: mckszczytno@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostródzie
ul Słowackiego 13, 14-100 Ostróda
tel. 89 642 88 27
e-mail: mckostroda@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kętrzynie
ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 48 85
e-mail: mckketrzyn@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Nidzicy
ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica
tel. 89 511 93 83, 89/ 521 04 88
e-mail: mcknidzica@ohp.pl

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu
ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg
tel. 55 232 68 19
e-mail: ceipmelblag@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Iławie
ul. Kopernika 8A, 14-202 Iława
tel. 517 306 984
e-mail: mckilawa@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Kurzętniku
ul. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik
tel. 506 273 766
e-mail: oszkurzetnik@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Lidzbarku Warmińskim
ul. Leśna 17, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 527 14 18
e-mail: mcklidzbark@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Bartoszycach
ul. Hubalczyków 2/14, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 03 48
e-mail: mck.bartoszyce@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Braniewie
ul. Kościuszki , 14-500 Braniewo
tel. 55 230 49 92
e-mail: oszbraniewo@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Działdowie
ul. Jagiełły 35, 13-200 Działdowo
tel. 23/ 697 51 29
e-mail: mckdzialdowo@ohp.pl

Koordynator Wojewódzki Projektu
Katarzyna Milczarek
ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn 
tel. 89 527 62 03
e-mail: k.milczarek@ohp.p