Od szkolenia do zatrudnienia – YEI


Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP od 1 września 2017 roku realizuje projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na Warmii i Mazurach dotychczas już 190 osób skorzystało ze wsparcia w ramach projektu.

Obecnie prowadzimy nabór do kolejnej edycji projektu. Zapraszamy do naszych jednostek:

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn
tel. 89 527 62 03
e-mail: ceipmolsztyn@ohp.pl

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu
ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg
tel. 55 232 68 19
e-mail: ceipmelblag@ohp.pl

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostródzie
ul Słowackiego 13, 14-100 Ostróda
tel. 89 642 88 27
e-mail: mckostroda@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Nidzicy
ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica
tel. 89 511 93 83, 89/ 521 04 88
e-mail: mcknidzica@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ełku
ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk
tel. 87 610 12 50
e-mail: mckelk@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Giżycku
ul. 1 Maja 30, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 13 03
e-mail: mckgizycko@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Braniewie
ul. Kościuszki , 14-500 Braniewo
tel. 55 230 49 92
e-mail: oszbraniewo@ohp.pl

Zasady rekrutacji uczestników


Do rekrutacji mogły przystąpić osoby, które:

 • ukończyły 18 rok życia i jednocześnie nie ukończyły 25 roku życia,
 • nie pracują lub są bierne zawodowo,
 • nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
 • nie posiadają w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu miały osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz:

 • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Relacje z realizacji projektu


Działania projektowe

Co OHP proponuje uczestnikom projektów?


Wsparcie dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie rozpoczyna się od indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów Działania, obejmujących zakres wsparcia mający na celu przede wszystkim pomoc młodej osobie w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.

Dla wszystkich uczestników projektu:

 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – 4 godziny,
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym – 40 godzin,
 • grupowe wsparcie psychologiczne – 10 godzin,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży – 10 godzin,
 • kurs zawodowy – śr. 150 godzin,
 • 3-miesięczny staż zawodowy – śr. 480 godzin (śr. 160 godzin w miesiącu),
 • indywidualne pośrednictwo pracy – śr. 16 godzin,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się – 20 godzin,
 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty – 10 godzin.

Do wyboru:

 • indywidualne wsparcie psychologiczne – 5 godzin,
 • kurs językowy – ok. 80 godzin,
 • zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych – 30 godzin,
 • kurs ECDL (European Computer Driving Licence) – ok. 60 godzin,
 • kurs prawa jazdy kat. B – ok. 60 godzin.

Dodatkowe wsparcie
Przez cały okres realizacji projektu młodzież jest objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać również z dodatkowego wsparcia socjalnego w postaci dofinansowania kosztów dojazdów na zajęcia projektowe i wyżywienia w trakcie tych zajęć. Ponadto wszystkie osoby biorące udział w projekcie zostaną objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków  na czas trwania projektu.

Jaki będzie przebieg projektu?

Na pierwszym etapie realizacji wsparcia projektowego wszyscy uczestnicy skorzystają z zajęć grupowych – z doradcą zawodowym i psychologiem. Będą mogli wybrać dodatkowo konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej, zależnie od potrzeb konkretnej osoby (ta forma wsparcia będzie dostępna dla uczestników przez cały okres realizacji projektu).

Drugi i zarazem zasadniczy etap zakłada, iż każdy uczestnik ukończy kurs zawodowy w celu zdobycia lub zmiany zawodu, czy podniesienia posiadanych już kwalifikacji. Wsparcie na tym etapie zostanie uzupełnione o różnego rodzaju warsztaty, kursy i szkolenia, prowadzące do nabycia umiejętności poszukiwanych przez pracodawców: kursy językowe, kursy komputerowe, kursy o standardzie ECDL (lub o równoważnym standardzie), kursy prawa jazdy kat. B, zajęcia z prawnikiem. Wymienione formy wsparcia nie stanowią elementu obowiązkowego w ramach indywidualnej ścieżki wsparcia danej osoby; uwzględnione zostaną tylko te, które będą niezbędne dla poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.
Młodzieży zostanie zaproponowany również kurs w zakresie przedsiębiorczości. Udział w nim weźmie wyselekcjonowana grupa osób wykazujących postawy przedsiębiorcze oraz zainteresowanych podjęciem w przyszłości samozatrudnienia.

Wszyscy uczestnicy po ukończeniu kursów zawodowych zostaną skierowani na 3-miesięczne staże u pracodawców w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania określonego zawodu. Będzie to ostatni etap wsparcia w ramach projektu.

Uczestnikom będzie przysługiwało stypendium za każdy miesiąc stażu, pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych, kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu, a w zależności od potrzeb również refundacja kosztów poniesionych na opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną.
Projekt zakłada zatem, że każda osoba będzie miała możliwość otrzymania pełnej oferty wsparcia, obejmującej wszystkie formy, które zostaną u niej zidentyfikowane, jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy.

Harmonogram realizacji projektu


Dokumenty do pobrania


Jednostki WM WK OHP realizujące projekt


 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn
tel. 89 527 62 03
e-mail: ceipmolsztyn@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ełku
ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk
tel. 87 610 12 50
e-mail: mckelk@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Giżycku
ul. 1 Maja 30, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 13 03
e-mail: mckgizycko@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Biskupcu
ul. Pionierów 6, 11-300 Biskupiec
tel. 89 715 22 11
e-mail: mckbiskupiec@ohp.pl

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Szczytnie
ul. Polska 26, 12-100 Szczytno
tel. 89 624 85 21
e-mail: mckszczytno@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostródzie
ul Słowackiego 13, 14-100 Ostróda
tel. 89 642 88 27
e-mail: mckostroda@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kętrzynie
ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 48 85
e-mail: mckketrzyn@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Nidzicy
ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica
tel. 89 511 93 83, 89/ 521 04 88
e-mail: mcknidzica@ohp.pl

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu
ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg
tel. 55 232 68 19
e-mail: ceipmelblag@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Iławie
ul. Kopernika 8A, 14-202 Iława
tel. 517 306 984
e-mail: mckilawa@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Kurzętniku
ul. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik
tel. 506 273 766
e-mail: oszkurzetnik@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Lidzbarku Warmińskim
ul. Leśna 17, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 527 14 18
e-mail: mcklidzbark@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Bartoszycach
ul. Hubalczyków 2/14, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 03 48
e-mail: mck.bartoszyce@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Braniewie
ul. Kościuszki , 14-500 Braniewo
tel. 55 230 49 92
e-mail: oszbraniewo@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Działdowie
ul. Jagiełły 35, 13-200 Działdowo
tel. 23/ 697 51 29
e-mail: mckdzialdowo@ohp.pl

Koordynator Wojewódzki Projektu
Katarzyna Milczarek
ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn 
tel. 89 527 62 03
e-mail: k.milczarek@ohp.p