MŁODZIEŻOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI


Pod takim tytułem od 1 maja do 31 sierpnia 2010 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały na terenie całej Polski, w wybranych jednostkach OHP, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych młodzieży oraz ułatwienie jej dostępu do usług rynku pracy, która m.in. z racji statusu materialnego, wzrastania w rodzinie problemowej bądź w patologicznym środowisku jest zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

W wyniku działań projektu młodzi ludzie nabyli wiedzę nt. potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych, zwiększyli motywację do nauki, bądź uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nabyli lub podnieśli umiejętności posługiwania się językiem obcym, poznali umiejętność planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, poprawiła się ich indywidualna ocena, wzrosła umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz w trudnych sytuacjach życiowych.

 

W województwie warmińsko-mazurskim objęliśmy wsparciem 15 młodych ludzi w wieku 16-20 lat. W całej Polsce ze wsparcia skorzystało 450 osób (180 dziewcząt, 270 chłopców). Byli to uczestnicy OHP uczęszczający do przedostatniej klasy zasadniczych szkół zawodowych lub odbywający rzemieślniczą naukę zawodu lub do gimnazjum, realizujący przygotowanie zawodowe. Pomoc skierowana była przede wszystkim do młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich, niepełnych, problemowych, czy środowisk niewydolnych wychowawczo, zagrożonych różnego rodzaju patologiami, której sytuacja ekonomiczno-społeczna uniemożliwia podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Osoby należące do grupy docelowej są wysoce zagrożone marginalizacją społeczną bądź wykluczeniem społecznym. Dlatego też potrzebują dodatkowych, intensywnych działań, które zapobiegną potencjalnym dysfunkcjom i pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie społeczne i zawodowe.

Poprawienie społecznego funkcjonowania młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami i z problemami przystosowawczymi zostało osiągnięte poprzez szereg działań, jak: warsztaty planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, warsztaty preorientacji oraz aktywizacji zawodowej; szkolenia zawodowe (np. kurs wizażu i stylizacji, kurs glazurnika, kurs barmański itp.); kursy językowe oraz dwutygodniowe staże zawodowe. Dodatkowo do projektu wprowadzono element współzawodnictwa, uczestnicy z poszczególnych jednostek rywalizowli miedzy sobą w sprawdzianach umiejętności zawodowych. Konkursy stworzyły uczestnikom szanse prezentacji swoich umiejętności oraz ich konfrontacji z umiejętnościami rówieśników. Poprzez popularyzacje idei współzawodnictwa, nieobecnej dotąd w projektach realizowanych przez OHP, zwiększyła się motywacja młodych osób do ciągłego podnoszenia przygotowania zawodowego, kwalifikacji zawodowych i samodoskonalenia. W sprawdzianach wzięli udział wszyscy beneficjenci projektu. Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach związanych z zawodem, którego się uczą. Sprawdzian obejmował zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne.

15-osobową grupą beneficjentów opiekował się wychowawca-opiekun grupy. Jego obowiązkiem było motywowanie uczestników do aktywnego udziału w projekcie, pomoc w rozwiązywaniu doraźnych problemów uczestników, monitoring frekwencji na zajęciach oraz realizacji zajęć szkoleniowych.

Działanie przewidywało ponadto objęcie uczestników ubezpieczeniem w okresie maj -sierpień 2010 r. W celu maksymalnego dopasowania pomocy do rzeczywistych potrzeb beneficjentów i przełamania ewentualnych barier udziału w projekcie, szczegółowy zakres wsparcia i forma prowadzonych zajęć były konsultowane i uzgadniane z uczestnikami projektu podczas procesu rekrutacji. Wszystkim uczestnikom podczas zajęć zapewniono wyżywienie (w zależności od ilości godzin szkoleniowych) oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Udział w projekcie był dla młodzieży bezpłatny.