LIFE COACHINGProjekt „Life Coaching – wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” zrealizowany w ramach Priorytetu I Działania 1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ochotnicze Hufce Pracy przystąpiły w charakterze partnera do realizacji innowacyjnego projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Life coaching- wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Projektodawcą i zarazem Liderem Partnerstwa była Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości z Poznania. Realizacja projektu została zaplanowana od 01.06.2012 r. do 31.05.2015 i zakładała opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie modelu life coachingu służącemu efektywnemu wprowadzeniu młodzieży w wieku 15-18 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym na rynek pracy. Testowany model wsparcia obejmował proces nabywania umiejętności z obszaru integracji społecznej oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez młodzież pod kierunkiem osobistych trenerów.

W pierwszym etapie, który zakończył się opracowaniem strategii wdrażania projektu innowacyjnego zrealizowano szereg działań składających się na diagnozę i analizę problemu. W procesie badawczym opracowane zostały następujące raporty cząstkowe: desk research, analiza indywidualnych wywiadów pogłębionych i analiza danych z badań fokusowych. Zorganizowano również konsultacje społeczne mające na celu przedstawienie koncepcji i założeń projektu, prezentację wyników badań przeprowadzonych w projekcie oraz upowszechnienie i uzyskanie rekomendacji innowacyjnego modelu life-coacha. Konsultacje odbyły się 17 stycznia 2013 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.

Strategia wdrażania projektu „Life coaching” wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym -została zaprezentowana na posiedzeniu Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Zatrudnienie i integracja społeczna w dniach 4-5 marca 2013 r. Członkowie Krajowej Sieci Tematycznej przyjęli uchwałę rekomendującą Instytucji Organizującej Konkurs (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich) warunkową akceptację strategii wdrażania projektu. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich nie przychyliło się jednak do rekomendacji Krajowej Sieci Tematycznej podejmując w dniu 20 marca 2013 r. decyzję o odrzuceniu strategii wdrażania i tym samym rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu.