Stawiam na przyszłość


Ochotnicze Hufce Pracy realizują ogólnopolski projekt w ramach programu Gwarancje dla młodzieży „Stawiam na przyszłość”.

Głównym celem projektu jest wsparcie osób młodych w wieku 15-17 lat prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy.

Wsparciem zostaną objęte:


 • osoby wyłączone z projektów „Pomysł na siebie” (YEI i EFS) – 1157 uczestników oraz „Akcja aktywizacja” (YEI i EFS) – 960 uczestników (osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu);
 • osoby z naboru realizowanego w 2018 roku po wejściu w życie zmian zapisów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – 160 uczestników (podopieczni Ochotniczych Hufców Pracy, pracujący, znajdujący się w trudnej sytuacji na rynku pracy). W województwie warmińsko-mazurskim w projekcie bierze udział 10 podopiecznych Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie.

Relacje z realizacji projektu


DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Działania w głównej mierze mają na celu zapewnienie:

 • kontynuacji nauki przez osoby młode, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji, m.in. poprzez odpowiednie egzaminy;
 • nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia;
 • zmniejszenie ryzyka porzucenia szkoły dzięki uzupełnieniu zaległości edukacyjnych oraz wyrównaniu deficytów w zakresie obsługi programów komputerowych.

 

Co OHP proponuje uczestnikom projektu?


W ramach projektu młodzież uczestniczy w:

 • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
 • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • kursie przedsiębiorczości,
 • indywidualnym i grupowym wsparciu psychologicznym,
 • indywidualnych konsultacjach ze specjalistą ds. uzależnień,
 • zajęciach z zapobiegania agresji i przemocy,
 • zajęciach z zakresu wychowania do życia w rodzinie,
 • zajęciach z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • warsztatach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych,
 • kursach językowych,
 • podstawowym kursie komputerowym,
 • kursie ECDL lub kursie o równoważnym standardzie,
 • kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Udział w projekcie jest bezpłatny

Jednostka WM WK OHP realizująca projekt


Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie
ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo
tel. 89 741 20 91
e-mail: osiwmragowo@ohp.pl

Koordynator Wojewódzki Projektu
Katarzyna Milczarek
ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn 
tel. 89 527 62 03
e-mail: k.milczarek@ohp.p