ZAWODOWY PLAN – KWALIFIKACJE – PRACA


Od 1 września 2009 do 30 czerwca 2010 roku Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie realizowała projektu „Zawodowy Plan – Kwalifikacje – Praca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.
W województwie warmińsko – mazurskim projekt „Zawodowy Plan – Kwalifikacje – Praca” objął swym działaniem łącznie 60 osób. Projekt realizowany był w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu i Olsztynie.

Wsparciem została objęta młodzież nieaktywna zawodowo, nieposiadająca kwalifikacji zawodowych, chcąca je podwyższyć lub zmienić. Najczęstszą przyczyną bierności wśród młodzieży jest brak kwalifikacji zawodowych lub ich niedostosowanie do zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy. Osoby te często nie mają ustalonej ścieżki rozwoju zawodowego. Związane jest to z brakiem wiedzy o możliwości skorzystania z usług doradcy zawodowego. Przekłada się to na brak informacji o rynku pracy i pracodawcach – wobec których młodzież stawia zbyt wysokie oczekiwania, nieadekwatne do posiadanych kwalifikacji. Skutkuje to zauważalnym zjawiskiem bierności zawodowej, niską samooceną oraz niewiarą w znalezienie stałego zatrudnienia. Projekt poprzez kompleksowe działania edukacyjne, doradcze i wychowawcze powinien przyczynić się do przeciwdziałania niepewności i bezrobociu wśród młodzieży. Edukacja znacznie zwiększa szanse młodego człowieka na rynku pracy. Działania z zakresu poradnictwa, szkoleń, warsztatów i konsultacji wydatnie przyczynią się do poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Kursy oraz praktyki zawodowe rozszerzą zakres świadczeń zawodowych i pozwolą młodzieży na skuteczne poszukiwanie pracy.
Ogólnym celem projektu była aktywizacja społeczno – zawodowa oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób nieaktywnych zawodowo w wieku do 25 roku życia z województwa warmińsko – mazurskiego, korzystających, m.in. z pośrednictwa pracy OHP w Olsztynie i Elblągu poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia doradczo -psychologicznego, udział w kursach zawodowych i językowych oraz grupach wsparcia. Projekt miał również na celu skonstruowanie ścieżki rozwoju kariery, poszerzenie wiedzy dotyczącej mechanizmów rządzących rynkiem pracy, uzyskanie kwalifikacji w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, podwyższenie lub nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się wybranym językiem obcym. Ponadto nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy m.in. poprzez bezpośrednie kontakty uczestników z pracodawcami w celu złożenia CV i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Ważny był również wzrost poczucia własnej wartości oraz wzrost aktywności i zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy.
Projekt „Zawodowy Plan – Kwalifikacje – Praca” przewidywał:

  • Trening interpersonalny
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne
  • Indywidualne wsparcie doradcze
  • Grupę wzajemnego wsparcia
  • Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe:

CEiPM w Olsztynie:
– I edycja – barman/ mixer dla 15 Beneficjentów Ostatecznych
– II edycja – sprzedawca/ magazynier z obsługą programu magazynowego i wózków jezdniowych z elementem podstawy kursu komputerowego dla 15 Beneficjentów Ostatecznych

CEiPM w Elblągu:
– I edycja – spawacz dla 15 Beneficjentów Ostatecznych
– II edycja – murarz/ tynkarz dla 15 Beneficjentów Ostatecznych

Zajęcia dydaktyczne były prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów w małych 15 osobowych grupach oraz przez profesjonalne, sprawdzone firmy szkoleniowe. Podczas zajęć uczestnicy skorzystali – podobnie jak w przypadku poprzednich projektów- z bezpłatnego wyżywienia, a osobom zamieszkałym w znacznej odległości od miejsc szkolenia zostały dofinansowane koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej. Beneficjenci Ostateczni aktywnie uczestniczący w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe otrzymali dodatki szkoleniowe.

Nad całością przebiegu projektu i jakością zajęć czuwali: Koordynator Projektu oraz Koordynatorzy grup w Elblągu i Olsztynie. Udział młodzieży w projekcie był całkowicie nieodpłatny.

Jednostki realizujące projekt, informacje o Koordynatorach oraz liczba osób objętych działaniami w poszczególnych jednostkach:
Koordynator Projektu: Katarzyna Mickiewicz

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu
(30 beneficjentów w wieku do 25 r.ż., osoby nieuczące się i niepracujące – niezarejestrowane w PUP)
Koordynator grupy: Iwona Klim

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie
(30 beneficjentów w wieku do 25 r.ż., osoby nieuczące się i niepracujące – niezarejestrowane w PUP)
Koordynator grupy: Marek Obrębski