Nowe perspektywy 2


Od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały drugą edycję projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Tym razem wsparciem w ramach projektu objęto w województwie warmińsko-mazurskim 100 nieaktywnych zawodowo oraz bezrobotnych osób w wieku 15-25 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniało samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

Młodzież dzieliła się na dwie grupy:

  • młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym wieku 15-17 lat, zarówno z OHP, jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki – 50 uczestników;
  • młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 18-25 lat, nieucząca się i niepracująca (w tym absolwenci OHP) wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej – 50 uczestników.

Wsparcie zostało skierowane do młodzieży, która ma poważne trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na brak kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy.

Beneficjentami projektu byli młodzi ludzie bez perspektyw zawodowych i edukacyjnych, pozostający bez pracy, wywodzący się ze środowisk zagrożonych ubóstwem, uzależnieniami, przemocą. Osoby te wymagały zintegrowanego wsparcia, które umożliwiło im,  poprzez specjalistyczne oddziaływania wychowawcze oraz kształcenie zawodowe udany start w dorosłe życie.

Projekt „Nowe perspektywy” pomógł im w aktywizacji społecznej oraz poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach, kursach i szkoleniach, dał im znacznie większe szanse na nabycie nowych umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i podjęcie pracy zawodowej.

W celu podwyższenia kwalifikacji oraz rozwinięcia kompetencji zawodowych uczestnicy projektu korzystali z doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego obejmującego zagadnienia związane z: planowaniem kariery zawodowej oraz wzmocnieniem kompetencji społecznych i jakości życia, pomocą w rozwiązywaniu i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych uwarunkowanych sytuacją domową, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną i motywacją do podejmowania konstruktywnych działań. Podczas zajęć preorientacji zawodowej zostały opracowane również indywidualne plany działań dla każdego z uczestników projektu oraz diagnoza ich predyspozycji zawodowych niezbędna do wyboru w projekcie szkolenia zawodowego. Beneficjenci wzięli także udział w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości i wyrównywania zaległości szkolnych; kursach komputerowych i prawa jazdy; a także dostosowanych do zainteresowań, predyspozycji i indywidualnych potrzeb oraz poziomu zaawansowania uczestników szkoleniach zawodowych i językowych. Wszystkie szkolenia zawodowe zostały dobrane tak, aby stworzyć jak największe szanse zatrudnienia uczestnika po zakończeniu projektu. Etapem następnym po ich zakończeniu były dwutygodniowe praktyki w miejscu pracy, stanowiące istotny element przygotowania zawodowego. Uczestnicy po uzyskaniu zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej uzyskali stypendium szkoleniowe, co stanowiło dodatkowy, wymierny atut dopingujący młodzież, znajdującą się w szczególnie złej sytuacji materialnej, do udziału w zajęciach.

Nowością tej edycji projektu były integracyjne zajęcia kreatywnego spędzania czasu zorganizowane dla uczestników młodszej grupy. Zajęcia te miały charakter wyjść kulturalno-edukacyjnych (teatr, kino, muzeum itp.), wycieczek krajoznawczych oraz zajęć sportowych.

Ponadto przez cały okres realizacji projektu młodzież była objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym, ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Otrzymywała także posiłki podczas zajęć oraz dofinansowanie dojazdów na zajęcia.

Projekt realizowany był w województwie warmińsko-mazurskim przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu, Środowiskowy Hufiec Pracy w Ostródzie, Hufiec Pracy w Ełku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie oraz Hufiec Pracy w Piszu.

Projekt w pełni wpisał się w całokształt zadań ustawowych OHP, do których należy m.in. przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz podejmowanie działań na rzecz jej kształcenia i wychowania. Założenia projektu były zgodne z wytycznymi Narodowej Strategii Spójności, stanowiącymi m.in., iż jednym z podstawowych celów strategii rozwoju powinno być zmniejszenie liczby osób, dla których główną przeszkodą w wejściu na rynek pracy lub utrzymaniu się na nim jest brak odpowiedniego wykształcenia oraz ograniczanie liczby osób o niedopasowanych umiejętnościach zawodowych. NSS podkreśla także, że istotnym elementem zwiększenia liczby osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe jest także zapewnienie edukacji na poziomie średnim i wyższym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów pochodzących z obszarów wiejskich, środowisk miejskich dotkniętych ubóstwem, rodzin dotkniętych dysfunkcjami społecznymi i wychowawczymi oraz osób niepełnosprawnych.