Ginące zawody pomysłem na przyszłość


30 września 2015 roku zakończył się realizowany do  1 maja 2014 r. projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, skierowany do osób w wieku 18-25 lat, mających poważne trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na brak kwalifikacji zawodowych dostosowanych do wymagań rynku pracy, doświadczenia zawodowego oraz wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia, a tym samym zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Jego główne cele to ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej oraz umożliwienie młodym ludziom nabycia kwalifikacji zawodowych w zakresie tzw. zawodów „ginących”, z zakresu tradycyjnego rzemiosła, które przeżywa obecnie wzrost zainteresowania. Wśród zawodów ginących objętych projektem są: kamieniarz, zdun, piekarz, cukiernik, tkacz, rymarz, kowal, dekarz/strzecharz i kołodziej. Beneficjentami tego przedsięwzięcia, którzy przede wszystkim przeszli szkolenia zawodowe było w skali kraju 160 młodych ludzi oraz 28 pracowników OHP – instruktorów praktycznej nauki zawodu. 1/3 beneficjentów stanowili uczestnicy OHP, dla których zawód ginący stał się drugim zawodem, w stosunku do zawodu wyuczonego w OHP. Przykładowo, stolarz uzyskał dzięki uczestnictwu w projekcie kwalifikacje kołodzieja; ślusarz – kowala, murarz – zduna lub kamieniarza; krawiec -tkacz. Osoby mające zawód cukiernika lub piekarza w ramach projektu doskonaliły swoje kwalifikacje w zakresie wyrobów przygotowywanych według tradycyjnych receptur ludowych. Do udziału w kursach zawodowych zostały skierowane wyłącznie osoby, które uzyskały pozytywną opinię doradcy zawodowego z regionu ich zamieszkania co do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia w wyuczonym zawodzie po zakończeniu udziału w projekcie.

Część zadań projektowych była realizowana w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy, gdzie na zapleczu XIX-wiecznego zespołu parkowo-pałacowego zbudowano „wioskę ginących zawodów”, wzniesioną w architekturze tradycyjnej zabudowy wsi. W obiektach wioski znalazły się pracownie i warsztaty do nauki ginących zawodów, które zostały doposażone w odpowiedni sprzęt, maszyny i narzędzia.

I tak: warsztat kamieniarski (pracownie: ręcznej i mechanicznej obróbki kamienia, zabudowy i osadzania elementów kamiennych) został doposażony m.in. w sprężarkę powietrzną, instalację odpylająco-odciągową, dłuta kamieniarskie, pradawną maszynę do łupania kamienia; warsztat tkacki – w ramę tkacką, drewniane krosno, kołowrotek, sztalugę, dawne krosno poziome i pionowe z mechanizmem napinającym; warsztat rymarza – w stół rymarski; stołki; płyty metalowe, gumowe i marmurowe; nożyce i noże; dziurkacze wycinaki; skóry; materiały włókiennicze; warsztat kołodzieja – w stoły warsztatowe, ławkę kołodziejską, stołową piłę taśmową, wyrzynarki, frezarki, piły ręczne, dawny kantak, koziołek i piesek kołodziejski; warsztaty piekarski i cukierniczy (2 pracownie każda na minimum 6 dydaktycznych stanowisk roboczych) – w piec piekarski, piec konwekcyjny, piekarnik elektryczny, kuchenkę gazową, komorę rozrostu, urządzenia chłodnicze oraz naczynia, w tym gliniane i drewniane; warsztat zduna – w betoniarkę, taczkę, dawną wannę do mieszania betonu wraz z ręcznym mieszadłem, cegły i płyty szamotowe, kafle, ruszt oraz specjalne stanowiska do wykonywania specjalistycznych prac zduńskich.

Ponadto zakupiono wyposażenie do biblioteki zawodowej do każdego ginącego zawodu: m.in. podręczniki, poradniki, czasopisma, filmy instruktażowe, gabloty poglądowe procesów technologicznych, jak również projektory, telewizory, modele rzutni i brył geometrycznych, tablice szkolne i magnetyczne, przybory rysunkowe.

W czerwcu i lipcu tego roku odbyły się w pracowniach ginących zawodów usytuowanych na terenie Centrum w Roskoszy pierwsze warsztaty nauki wspomnianych wyżej zawodów dla młodzieży z całego kraju.

W kwietniu zaś tego roku zorganizowano tutaj kurs umiejętności zawodowych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w jednostkach OHP na terenie całej Polski. Jego uczestnicy kształcili się w zawodach pokrewnych do tych, które nabyli według obowiązującej klasyfikacji zawodowej tj.: krawiec – tkacz, ślusarz – kowal, dekarz – strzecharz, stolarz – kołodziej, murarz – kamieniarz, zdun, kucharz – cukiernik, piekarz, rymarz – kaletnik.

Beneficjenci projektu zostali również objęci wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. W ramach działań szkoleniowych wzięli też udział w zajęciach grupowych z doradztwa zawodowego, warsztatach aktywnego poszukiwania pracy i kursie przedsiębiorczości.

Projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość?” łączy w znakomity sposób ideę przedsiębiorczości (zakłada się, że większość jego uczestników podejmie własną działalność gospodarczą) z promocją historii i kultury regionalnej.