Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostródzie


Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostródzie

ul. Sienkiewicza 9
14-100 Ostróda
tel. 89 642 88 27
e-mail: 
mckostroda@ohp.pl

MCK jest jednostką stacjonarną, w której zatrudnieni są specjaliści świadczący usługi rozwoju zawodowego – pośrednik pracy oraz doradca zawodowy. Dzięki komplementarnemu układowi usług, młodzież może w jednej lokalizacji otrzymać pomoc w dokonaniu trafnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, opracować Indywidualny Plan Działania, zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy i kursów zawodowych oraz otrzymać pomoc w uzyskaniu pierwszego zatrudnienia po zakończeniu nauki w OHP.

Oferta MCK skierowana jest przede wszystkim do młodzieży będącej pod opieką jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP oraz absolwentów tych jednostek, a także dostępna dla lokalnej młodzieży w wieku 15 – 25 lat, która ze względu na trudną sytuację środowiskową ma trudności z funkcjonowaniem na rynku pracy.

Program Młodzieżowego Centrum Kariery zawiera się w czterech podstawowych obszarach tematycznych:

 • informacja i poradnictwo zawodowe zarówno indywidualne, jak i grupowe;
 • pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego;
 • projektowanie indywidualnych planów działania;
 • przedsiębiorczość i samozatrudnienie.

Oferta MCK to przede wszystkim:

 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego;
 • organizacja kursów i szkoleń zawodowych dla młodzieży w wieku 18-25 lat;
 • udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy;
 • przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery;
 • nauczenie technik autoprezentacji;
 • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych;
 • badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron;
 • wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, który od stycznia 2015 r. jest stosowany również w wersji elektronicznej).

W siedzibie MCK można również skorzystać z programów multimedialnych, gier szkoleniowych oraz filmów pomagających nabyć umiejętności niezbędne przy poszukiwaniu zatrudnienia lub zakładaniu własnej firmy.

MCK w Ostródzie powstało w wyniku realizacji przez OHP w latach 2009-2012 projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.