Młodzieżowe Centrum Kariery w Nidzicy


MCK w Nidzicy

ul. Traugutta 13
13-100 Nidzica
tel. 89 511 93 83, 89 521 04 88
e-mail: 
mcknidzica@ohp.pl

MCK jest jednostką stacjonarną, specjalizującą się w tematyce dotyczącej przedsiębiorczości oraz świadczącej usługi w zakresie pośrednictwa pracy. Kieruje swoje usługi do młodzieży, która chce skorzystać z usług doradców zawodowych i pośredników pracy oraz zasobów informacji edukacyjno-zawodowej, a także do uczestników oraz absolwentów OHP. Doradcy zawodowi z MCK kładą szczególny nacisk na realizację zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania własną przyszłością zawodową i jej kreowania. Pośrednicy pracy są łącznikiem na lokalnym rynku dla młodzieży poszukującej zatrudnienia z pracodawcami potrzebującymi odpowiedzialnych i kompetentnych pracowników. Prowadzą całoroczne pośrednictwo pracy skierowane do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, studentów, poszukującej pracy, bezrobotnej. Pośrednicy pracy poszukują i gromadzą oferty pracy stałej, krótkoterminowej, dorywczej, prowadzą ewidencję osób bezrobotnych, tworzą banki informacji o zawodach, na które jest zapotrzebowanie na miejscowym rynku pracy, udzielają porad na temat możliwości zdobycia zawodu lub dokonania reorientacji zawodowych, kierują na kursy zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego.

Program Młodzieżowego Centrum Kariery zawiera się w następujących obszarach tematycznych:

 • informacja i poradnictwo zawodowe zarówno indywidualne, jak i grupowe;
 • pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego;
 • projektowanie indywidualnych planów działania;
 • przedsiębiorczość i samozatrudnienie;
 • informacja i pośrednictwo pracy zarówno indywidualne, jak i grupowe;
 • organizacja giełd i targów pracy;
 • zwiększanie świadomości młodzieży w zakresie poszukiwania pracy, oferty pracy oraz informacje o możliwości otwierania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, informacje o możliwości pozyskania dofinansowania i tworzeniu miejsc pracy w formie samozatrudnienia.

Oferta MCK to przede wszystkim:

Doradztwo i poradnictwo zawodowe

 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego;
 • udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy;
 • przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery;
 • nauczenie technik autoprezentacji;
 • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych;
 • badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron;
 • wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, który od stycznia 2015 r. jest stosowany również w wersji elektronicznej).

Pośrednictwo pracy

 • pozyskiwanie ofert pracy i kierowanie do pracy;
 • prowadzenie banku danych o pracodawcach;
 • udzielanie pomocy w doborze odpowiedniej oferty;
 • udzielanie pomocy pracodawcy w doborze pracownika odpowiadającego ofercie pracy;
 • organizowanie giełd pracy i targów pracy;
 • organizowanie innych przedsięwzięć umożliwiających kontakty poszukującego pracy z pracodawcami – spotkania, „mityngi pracy”;
 • informowanie młodzieży o innych formach zatrudnienia organizowanych przez OHP i kierowanie jej do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej, na staż lub wolontariat;
 • współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności, szczególnie pośrednikami pracy z urzędów pracy oraz agencjami pracy;
 • realizacja innych przedsięwzięć dotyczących pośrednictwa pracy dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej.

W siedzibie MCK można również skorzystać z programów multimedialnych, gier szkoleniowych oraz filmów pomagających nabyć umiejętności niezbędne przy poszukiwaniu zatrudnienia lub zakładaniu własnej firmy.

MCK w Nidzicy powstało w wyniku realizacji przez OHP w latach 2009-2012 projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.