Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie


OSiW w Mrągowie

 ul. Przemysłowa 11
11-700 Mrągowo
tel. 89 741 20 91, fax 89 741 83 32
e-mail: osiwmragowo@ohp.pl

OSiW w Mrągowie jest  jednostką stacjonarną z internatem, do której można kierować młodzież z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego. W uzasadnionych przypadkach (brak warunków do nauki w miejscu zamieszkania) miejsca w internacie OHP mogą zostać przyznane uczestnikom z m. Mrągowa. Dla młodzieży spełniającej kryteria przyjęcia do OHP zakwaterowanie oraz wyżywienie jest nieodpłatne, a proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku).

OSiW w Mrągowie zapewnia młodzieży możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych OHP (a także u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych) oraz opiekę wychowawczą dla uczestników zakwaterowanych w internacie, nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. OSiW realizuje też usługi o charakterze profilaktyczno-resocjalizacyjnym na rzecz środowiska lokalnego i społeczności miejscowej, w tym w ramach świetlic środowiskowych OHP. Przy jednostce funkcjonuje świetlica środowiskowa OHP.

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:
VII i VIII klasy Szkoły Podstawowej.
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla młodzieży objętej wsparciem OHP odbywa się w zawodach: stolarz, kucharz, krawiec.

Szkoły Branżowej I Stopnia.
Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach: stolarz, kucharz, krawiec, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, lakiernik.

Młodzież zajęcia teoretyczne pobiera w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, z którym ściśle współpracujmy. Każdy uczestnik OSiW ma możliwość korzystania z zajęć świetlicowych w jednostce, kół zainteresowań, Klubu Młodzieży Aktywnej, Klubu Absolwenta oraz udział w projektach międzynarodowych.

OSiW dysponuje bezpłatnym internatem na 65 miejsc. Uczestnikom zapewnia się bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.