Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku


Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pasłęku

ul. Westerplatte 20
14-400 Pasłęk

tel. 55 248 20 79 
e-mail: osiwpaslek@ohp.pl

Warsztaty szkoleniowo-produkcyjne:
ul. Polna 2C, 14-400 Pasłęk
tel. 55 248 49 47

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pasłęku jest jednostką stacjonarną z internatem, do której przyjmowana jest młodzież w wieku 15-18 lat z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego. W uzasadnionych przypadkach (brak warunków do nauki w miejscu zamieszkania) miejsca w internacie OHP mogą zostać przyznane uczestnikom z okolic i m. Pasłęka. Dla młodzieży spełniającej kryteria przyjęcia do OHP zakwaterowanie oraz wyżywienie jest nieodpłatne, a proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku).

OSiW w Pasłęku zapewnia młodzieży możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych OHP (a także u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych) oraz opiekę wychowawczą dla uczestników zakwaterowanych w internacie. Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OSiW OHP w Pasłęku odbywa się na podstawie indywidualnych umów zawartych pomiędzy pracodawcą, a uczestnikami na zasadach dotyczących pracowników młodocianych. OSiW realizuje też usługi o charakterze profilaktyczno-resocjalizacyjnym na rzecz środowiska lokalnego i społeczności miejscowej, w tym w ramach świetlic środowiskowych OHP.

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

1) szkoły podstawowej w klasach VII i VIII (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej).

2) trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową).