Kształcenie i wychowanie


Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Pierwsza z wymienionych wyżej grup może w OHP kontynuować kształcenie ogólne i zdobywać kwalifikacje zawodowe. Każdego roku ponad tysiąc  młodych mieszańców województwa Warmińsko-Mazurskiego zyskuje tego rodzaju pomoc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

  • 5 Hufcach Pracy – Olsztyn, Pisz, Ełk, Ostróda, Giżycko
  • Środowiskowym Hufcu Pracy w Elblągu
  • 2 Ośrodkach Szkolenia i Wychowania – Mrągowo, Pasłęk

OHP organizują naukę w nietypowych formach prawnych, umożliwiających jednocześnie realizację przygotowania zawodowego w trakcie pracy. Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę, na zasadach dotyczących pracowników młodocianych. Tym samym młodzież korzysta z przysługujących jej świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zawodowego jest jej zaliczany do stażu pracy.

Dzięki własnym warsztatom szkoleniowym oraz wieloletniej współpracy z lokalnymi pracodawcami przedsiębiorstwami i rzemiosłem oferta Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w zakresie przygotowania zawodowego jest bardzo różnorodna i umożliwia młodzieży wybór interesującego ją zawodu. Każdego roku ponad 85% uczestników pozytywnie kończy naukę lub uzyskuje promocję do następnych klas, pomimo wcześniejszych nawet kilkuletnich opóźnień i zaniedbań edukacyjnych i przystępuje do zewnętrznych egzaminów na tytuły kwalifikacyjne  ponad 90 % kończących naukę zawodu.
Poza tym uczestnicy są objęci stałą opieką pedagogiczną i mają warunki do rozwijania swoich uzdolnień artystycznych i sportowych. Prowadzona jest także działalność turystyczna wycieczki, rajdy, biwaki. Dzięki takim różnorodnym oddziaływaniom, młodzi ludzie po opuszczeniu OHP są samodzielni i mogą sprawnie funkcjonować w życiu społecznym.