MŁODZIEŻOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 2


Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie od lipca 2012 do maja 2013 realizowała projekt systemowy w ramach PO KL 2007-2013 Priorytet I, Poddziałanie 1.3.3. pod nazwą „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” adresowana była do uczestników OHP w wieku 16-20 lat uczęszczający do zasadniczych szkół zawodowych, odbywający rzemieślniczą naukę zawodu lub realizujący przygotowanie zawodowe w ramach gimnazjum.
Projekt miał na celu aktywizację społeczno-zawodową oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych młodych osób o obniżonych szansach życiowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających nieaktywnymi zawodowo. Wszyscy uczestnicy wyposażeni zostali w wiedzę i umiejętności zwiększające szanse na znalezienie satysfakcjonującego zajęcia w warunkach silnej konkurencji na rynku pracy. Wsparciem w Województwie Warmińsko-Mazurskim objęto łącznie 30 osób.

Uczestnicy projektu wzięli udział w następujących zajęciach:
Moduł aktywizująco-doradczy:
Warsztaty planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej (5h/gr)
Warsztaty aktywizacji zawodowej (5h/gr.)
Indywidualne badanie predyspozycji zawodowych (2h/os.)

Moduł zawodowy
Szkolenia specjalistyczne (śr. 40h/os.) – „Sprzedawca w zakresie przygotowania towarów i prowadzenia sprzedaży z obsługą urządzeń fiskalnych”, „Szkolenie z zakresu ręcznej i mechanicznej obróbki metali”, „Kelner”
2-tygodniowe przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (śr. 10 dni x śr. 6h/os.)

Moduł językowy
Kurs języka angielskiego (120 h/gr.)

Lokalny sprawdzian umiejętności zawodowych

Centralny sprawdzian umiejętności zawodowych (dla finalistów sprawdzianów lokalnych)

Projekt realizowany był w następujących jednostkach Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP:
Środowiskowy Hufiec Pracy w Giżycku
Środowiskowy Hufiec Pracy w Elblągu