NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2


Od 1 kwietnia do 30 września 2010 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w całej Polsce drugą edycję projektu pn. „Nasza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie zrealizowała  w 2 jednostkach opiekuńczo-wychowawczych tj. Środowiskowym Hufcu Pracy w Giżycku – 10 uczestników (1 grupa) oraz Hufcu Pracy w Ełku – 20 uczestników (2 grupy).
Głównym celem projektu było niwelowanie zaniedbań edukacyjnych, ułatwienie dostępu do usług rynku pracy oraz wzrost kompetencji społecznych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno-wychowawczego.

Cel ten został zrealizowany poprzez cele szczegółowe. Osiągnięcie założonego celu głównego i celów szczegółowych pomogło uczestnikom projektu zwiększyć świadomość swoich możliwości, co podniosło ich samoocenę oraz zmotywowało do podejmowania konstruktywnych działań związanych z dalszym planowaniem kariery edukacyjno-zawodowej. Ponadto ukierunkowanie młodych ludzi na lepsze funkcjonowanie emocjonalne i intelektualne pozwoliło ograniczyć niepowodzenia szkolne, a tym samym przełamać barierę związaną z brakiem umiejętności pozytywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W kwietniu i maju odbywały się spotkania informacyjno-rekrutacyjne, na które zapraszani byli kandydaci, ich rodziny, kuratorzy oraz przedstawiciele instytucji wspomagających rekrutację uczestników (szkół, ośrodków pomocy społecznej) oraz mediów. W ten sposób zebrano wstępne informacje na temat sytuacji rodzinno-środowiskowej i szkolnej młodzieży chętnej do udziału w przedsięwzięciu. Na podstawie zebranych informacji komisja wystawiła oceny kwalifikujące, bądź odrzucające kandydatów.

W maju rozpoczęły się różnego rodzaju zajęcia, warsztaty i kursy. Realizowane były mi.in.: warsztaty motywacyjno-aktywizujące; zajęcia wyrównawcze z dwóch wybranych przedmiotów szkolnych, z którymi beneficjenci mają największe problemy; kursy komputerowe; zajęcia socjoterapeutyczne; warsztaty związane z preorientacją zawodową i poradnictwem zawodowym. Dodatkowo beneficjenci zostali objęci indywidualnym wsparciem psychologicznym, a także kompleksową opieką terapeutyczno-wychowawczą specjalistów. Z młodzieżą pracowali wychowawcy, terapeuci uzależnień, prawnicy, pielęgniarki, specjaliści ds. interwencji kryzysowej, nauczyciele, instruktorzy kursów komputerowych oraz doradcy zawodowi OHP. Prowadzono również koła zainteresowań zorganizowane odpowiednio do rozpoznanych potrzeb uczestników.

Zdecydowana większość zajęć odbyła się podczas obozów socjoterapeutycznych zorganizowanych w trakcie tegorocznych wakacji w jednostkach OHP w całym kraju. Podczas obozów kontynuowano pracę nad poprawą funkcjonowania społecznego, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. Jednocześnie uczestnicy mogli zrelaksować się i odpocząć od codziennych obowiązków. W czasie obozu młodzież uczestniczyła w: warsztatach integracyjnych, zajęciach socjoterapeutycznych, warsztatach rozwoju osobistego, warsztatach technik relaksacyjnych, kursie pierwszej pomocy, a także zajęciach rekreacyjno-edukacyjnych (sportowych, plastycznych, tanecznych itp.) oraz wycieczkach kulturalno-krajoznawczych.

Na zakończenie projektu odbyły się spotkania podsumowujące połączone z ewaluacją projektu, podczas których uczestnicy ocenili jego efekty w odniesieniu do własnej osoby oraz wymienili się doświadczeniami.