Nasza Przyszłość


Ochotnicze Hufce Pracy zrealizowały w okresie od 1 maja do 30 listopada 2009 roku projekt pn. „Nasza przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresatami przedsięwzięcia, było 495 osób (70 proc. chłopców, 30 proc. dziewcząt) w wieku 15-18 lat z całej Polski, pochodzących z rodzin lub środowisk patologicznych, wobec których sąd rodzinny orzekł nadzór kuratora. W projekcie brała też udział młodzież uchylająca się od obowiązku szkolnego czy też popadająca w konflikty z nauczycielami.

Głównym celem projektu było ograniczenie wśród jego uczestników tendencji do zachowań aspołecznych, uświadomienie niebezpieczeństw na jakie narażają innych i siebie samych, wywołanie u nich woli zmiany zachowania, a tym samym zwiększenie ich integracji społeczno-zawodowej.

Nad uczestnikami roztoczono kompleksową opiekę terapeutyczno-wychowawczą, zorganizowano różnego rodzaju zajęcia, warsztaty i kursy. Zdecydowana większość z nich odbyła się podczas 11 obozów terapeutycznych zorganizowanych w trakcie tegorocznych wakacji w jednostkach OHP. Każdy obóz trwał 21 dni i był zasadniczym etapem pracy z beneficjentami nad zmianami w ich funkcjonowaniu. Kadrę obozu stanowili wychowawcy, terapeuci, pielęgniarki a dodatkowo pracowali z uczestnikami obozu nauczyciele, instruktorzy kursów komputerowych i doradcy zawodowi.

Jeszcze przed wyjazdem na obozy odbyły się w czerwcu warsztaty motywacyjno-aktywizujące, w celu przełamania bierności uczestników projektu i zmotywowania ich do aktywnego udziału w projekcie.

Wakacyjne obozy rozoczęły się od zajęć integracyjnych prowadzonych przez terapeutów i miały na celu lepsze, wzajemne poznanie się uczestników. 20 godzin zostało poświęconych na zajęcia socjoterapeutyczne, których tematem było m.in. przygotowanie beneficjentów do życia w rodzinie i do pełnienia określonych ról społecznych, obrona przed przemocą w rodzinie czy seksualną, wzmocnienie poczucia własnej wartości. W czasie warsztatów profilaktycznych, prowadzonych przez wychowawców, była mowa o substancjach uzależniających, ich wpływie na organizm i psychikę młodych ludzi. Doradcy zawodowi z kolei, podczas dziesięciu godzin zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej, dostarczyli wiedzy na temat aktualnych uwarunkowań rynku pracy, przygotowując w ten sposób młodzież do funkcjonowania na nim, umożliwiając wytyczenie kierunku dalszych działań beneficjentów w kontekście ich rozwoju a także pomogając przełamać stereotypy dotyczące płci istniejące w usługach rynku pracy. Beneficjenci projektu uczyli się także przedsiębiorczości i zachowań adaptacyjnych w kontekście samozatrudnienia, jak również obsługi komputera. Ponieważ uczestnikami projektu była młodzież mająca duże kłopoty z nauką, przewidziane były również zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki oraz z przedmiotu dodatkowego, w którego materiale uczestnik wykazywał największe zaległości edukacyjne.

Na początku września odbyły się dwudniowe spotkania superwizyjne połączone z ewaluacją projektu, podczas których uczestnicy podsumowali swój udział w projekcie, wymienili się doświadczeniami oraz ocenili efekty projektu w odniesieniu do własnej osoby.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.