Nowe stawki wynagrodzeń


13 września 2019

Z dniem 1 września 2019 r weszło w życie, przyjęte 13 sierpnia br. (Dz. U.2019. poz.1636), rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Rozporządzenie m.in. zwiększa stawki wynagrodzeń młodocianych pracowników o 1 punkt procentowy dla młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu (I kl – 5%; II kl – 6%; III kl – 7%). W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy wysokość wynagrodzenia pozostaje na dotychczasowym poziomie (4%). Wszyscy pracodawcy realizujący umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1 września 2019 roku są zobowiązani do wypłaty wynagrodzeń w zwiększonej wysokości. W przypadku umów o refundację, pracodawcy, którzy mają zawarte umowy przed 1 września br., mogą ubiegać się o aneksowanie tych umów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1395).

Pracodawca, może złożyć wniosek o aneks do umowy o refundację zawartej przez 1 września br.,w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek i wówczas uzyska refundację zwiększonych stawek wynagrodzeń od dnia wejścia ich w życie. W przypadku, gdy pracodawca wystąpi z wnioskiem o aneksowanie zawartej umowy po terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zwiększonych stawek, refundacja zwiększonych stawek obejmie okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o aneks (patrz dokumenty do pobrania).

Ochotnicze Hufce Pracy będą rozpatrywały wnioski o aneksowanie umów w zakresie wysokości refundacji zgodnie z kolejnością ich wpływu i do wyczerpania limitu środków finansowych określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok.

Od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:

  • 241,96 zł w pierwszym roku nauki zawodu (nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia),
  • 290,35 zł w drugim roku nauki zawodu (nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia),
  • 338,75 zł w trzecim roku nauki zawodu (nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia)
  • 193,57 zł zł przyuczenie do wykonywania określonej pracy (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia).