Podstawa prawna


Na mocy § 9 ust. 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r. poz. 865) do kwestii realizacji umów o refundację zawartych z pracodawcami do dnia 30 czerwca 2014 r. zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 77, poz. 518, z późn. zm.), które było kilkakrotnie nowelizowane. Zmiany rozporządzenia regulującego refundacje związane były głównie z dostosowywaniem przepisów krajowych do zmieniających się rozporządzeń Komisji Europejskiej dotyczących pomocy publicznej.

Po pierwsze:
nowelą z dnia 19 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1671) została przedłużona możliwość zawierania umów o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników o 6 miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r. Dzięki temu pracodawcy zatrudniający młodocianych, czekając na przesuwaną w czasie zmianę przepisów unijnych o pomocy publicznej, zyskali możliwość zawierania umów o refundację w okresie od 31 grudnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.
Po drugie: nowelą z 2013 roku zniesiony został ostateczny termin realizowania zawartych umów, ale co nie zostało wyraźnie wskazane w piśmie z dnia 29 czerwca br. kierowanym do Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego) to zniesienie nie dotyczy umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2013 r., tj. przed wejściem w życie noweli z 2013 r.

Zatem:

1) w przypadku umów o refundację zawartych z pracodawcami do 31 grudnia 2013 r.
(w oparciu o stan prawny przed wejściem w życie noweli z dnia 19 grudnia 2013 r.) obowiązuje zapis o ich realizacji do dnia 31 lipca 2016 r., a w konsekwencji pracodawcy nie mogą składać wniosków o refundację po tym dniu;

2) w przypadku umów o refundację zawieranych z pracodawcami od dnia 31 grudnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.  na mocy noweli z dnia 19 grudnia 2013 r. nie ma przeszkód prawnych do ich realizacji po dniu 31 lipca 2016 r.

  • Art. 190 i art. 191 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1998 Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013);
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865);
  •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2014 poz. 1543);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawiane przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. nr 254, poz. 1704);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.).

Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP).