Równy Start


Od 1 lutego 2010 roku Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie realizowała projekt „Równy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w ramach umowy z województwem warmińsko-mazurskim. Projekt trwał do końca sierpnia 2010 roku.

W województwie warmińsko-mazurskim projekt „Równy start” objął swym działaniem łącznie 30 osób. Projekt był realizowany w Centrum Edukacji i Młodzieży w Elblągu, w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mrągowie oraz w Klubie Pracy w Piszu.

Wsparciem została objęta młodzież nieaktywna zawodowo, nieposiadająca kwalifikacji zawodowych, chcąca je podwyższyć lub zmienić. Najczęstszą przyczyną bierności wśród młodzieży jest brak kwalifikacji zawodowych lub ich niedostosowanie do zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy.

Projekt poprzez kompleksowe działania doradcze przyczynił się do przeciwdziałania niepewności i bezrobociu wśród młodzieży. Uczestnictwo w zajęciach i kursach znacznie zwiększa szanse młodego człowieka na rynku pracy. Działania z zakresu poradnictwa, szkoleń, warsztatów i konsultacji wydatnie przyczyniły się do poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Kursy zawodowe rozszerzyły zakres świadczeń zawodowych i pozwoliły młodzieży na skuteczne poszukiwanie pracy.

Ogólnym celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia, aktywizacja społeczno-zawodowa oraz integracja młodzieży nieaktywnej zawodowo, w wieku od 18 do 25 lat z województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt miał również na celu umożliwienie młodzieży uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, zmniejszenie poczucia bezradności i wzmocnienie umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy mogli również rozwinąć umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne na rynku pracy i w życiu społecznym. Kursy językowe pozwoliły na podwyższenie lub nabycie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym.

Projekt „Równy start” przewidywał:

  • Warsztaty psychologiczne
  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  • ABC przedsiębiorczości
  • Kursy języka obcego
  • Swobodny dostęp do komputera i Internetu
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne i doradcze
  • Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe: kucharz małej gastronomii, gospodarstwo domowe, agroturystyka

Zajęcia dydaktyczne były prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów w małych 10 osobowych grupach oraz przez profesjonalne, sprawdzone firmy szkoleniowe. Podczas zajęć uczestnicy skorzystali – podobnie jak w przypadku poprzednich projektów – z bezpłatnego wyżywienia, a osobom zamieszkałym w znacznej odległości od miejsc szkolenia zostały dofinansowane koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej. Beneficjenci Ostateczni aktywnie uczestniczący w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe otrzymali dodatki szkoleniowe.
Nad całością przebiegu projektu i jakością zajęć czuwali: Koordynator projektu oraz Opiekunowie grup w Elblągu, Mrągowie i Piszu.

Udział młodzieży w projekcie był całkowicie nieodpłatny

Jednostki realizujące projekt:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu
Opiekun grupy: Anna Nosarzewska

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie
Opiekun grupy: Tadeusz Gorzki

Klub Pracy OHP w Piszu
Opiekun grupy: Cezary Misierewicz

Biuro projektu:
Warmińsko-Mazurska Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie
Koordynator projektu: Marlena Bielińska