SZKOLENIE KADRY OHP W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM


Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie w styczniu 2007 roku zakończyła realizację projektu „Szkolenie kadry OHP w województwie warmińsko-mazurskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich priorytet 1, działanie 1.1 schemat b.

Projekt miał na celu wzmocnienie efektywności funkcjonowania WM WK OHP poprzez podniesienie kwalifikacji kadry wychowawczej oraz kierowników jednostek organizacyjnych naszego województwa, a tym samym poszerzenie oferty Ochotniczych Hufców Pracy skierowanej do młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim. Zajęcia szkoleniowe realizowane były od 12 kwietnia 2006 r. do 25 stycznia 2007r. w formie dwudniowych zjazdów średnio dwa razy w miesiącu i były prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

W projekcie wzięło udział 16 pracowników WM WK.

Szkolenie zostało podzielone na trzy moduły:
W ramach I modułu (48 godz.) odbyły się zajęcia dotyczące pozyskiwania środków unijnych- opracowywanie i zarządzanie projektami. Zajęcia miały na celu zapoznanie beneficjentów ostatecznych ze specyfiką pracy metodą projektową, możliwościami pozyskiwania wsparcia ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć skierowanych do młodzieży. Uczestnicy dowiedzieli się gdzie mogą szukać informacji o funduszach pomocowych, jakie instytucje na terenie województwa mogą służyć pomocą i wsparciem merytorycznym, a także, skąd mogą czerpać inspirację do pisania ciekawych projektów, a następnie jak je realizować i skutecznie rozliczyć.
II moduł (144 godz.) – trening umiejętności wychowawczych w skład, którego weszło szereg warsztatów dotyczących pracy wychowawczej m.in. warsztaty stosowania podstawowych technik socjoterapeutycznych, budowania autorytetu w pracy wychowawczej, diagnozowania zaburzeń osobowości i rozwoju, „wypalenia zawodowego” sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
Moduł III (30 godz.) szkolenie informatyczne, które umożliwiło podniesienie poziomu umiejętności wykorzystania komputerów w pracy zawodowej.