Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój II Edycja


Od 1 maja 2009r. do końca grudnia 2009 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały kolejny projekt wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój” edycja II, w ramach Priorytet 1, Poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W województwie warmińsko-mazurskim projekt „Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój” edycja II objął swym działaniem łącznie 80 osób. Projekt realizowany był w jednostkach WM WK OHP w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu i Olsztynie, Środowiskowym Hufcu Pracy w Elblągu i w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mrągowie.

Młodzież bezrobotna lub o niskich kwalifikacjach zawodowych wymaga kompleksowych działań, które rozwijałyby jej kompetencje społeczne i zawodowe, ponieważ bez dodatkowego, profesjonalnego i specjalistycznego wsparcia nie jest ona w stanie uniknąć niebezpieczeństw związanych z przestępczością i marginalizacją oraz radzić sobie z ich negatywnymi skutkami. Projekt poprzez kompleksowe działania edukacyjne, doradcze i wychowawcze przyczynił się do przeciwdziałania niepewności, marginalizacji społecznej, ubóstwu i bezrobociu młodzieży. Edukacja jest najlepszą formą przeciwdziałania dysfunkcjom społecznym oraz sprzyja zwiększaniu szans młodego człowieka na rynku pracy. Działania z zakresu poradnictwa, szkoleń, warsztatów, kursów i konsultacji przyczyniły się do poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Zawodowe praktyki oraz zagraniczne staże zawodowe rozszerzyły zakres świadczeń zawodowych, rozszerzyły horyzonty intelektualne młodzieży, zmotywowały do nauki języków obcych.

Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz usamodzielnienie się. Projekt miał również na celu dostarczenie młodzieży usług z zakresu poradnictwa zawodowego i psychologicznego, pomoc w wyborze kierunków kształcenia oraz nabycie przez młodzież umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, przy uwzględnieniu ich indywidualnych zainteresowań oraz predyspozycji. Ponadto podwyższenie lub nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym, nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym, a także dla osób zainteresowanych w zakresie ECDL. Ważne było również zdobycie doświadczenia zawodowego podczas zagranicznych staży zawodowych, a także wyrównanie zaległości edukacyjnych i zwiększanie motywacji do nauki.

Projekt „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” przewidywał:

 • Grupowe integracyjne treningi i warsztaty psychologiczne
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym
 • Szkolenie ABC Przedsiębiorczości
 • Zajęcia ze specjalistą ds. profilaktyki zdrowia w aspekcie rozwoju psychofizycznego młodzieży
 • Zajęcia ds. profilaktyki zachowań patologicznych
 • Kurs języków obcych
 • Podstawowy kurs komputerowy
 • Kurs ECDL podstawowy
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Kursy zawodowe
 • Kurs prawa jazdy

Zajęcia dydaktyczne prowadzone były przez specjalistów w małych 10 osobowych grupach oraz przez profesjonalne, sprawdzone firmy szkoleniowe. Podczas zajęć uczestnicy skorzystali – podobnie jak w przypadku poprzednich projektów – z bezpłatnego wyżywienia, a osobom zamieszkałym w znacznej odległości od miejsc szkolenia zostały dofinansowane koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej. Nad całością przebiegu projektu i jakością zajęć czuwał Koordynator Wojewódzki, Koordynatorzy lokalni oraz wychowawcy.
Projekt miał charakter ogólnopolski i systemowy – świadczone usługi z zakresu pomocy psychologicznej, doradztwa zawodowego, kursy i praktyki zawodowe były realizowane w jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju.

Udział młodzieży w projekcie był całkowicie nieodpłatny.
Jednostki realizujące projekt, informacje o Koordynatorach oraz liczba osób objętych działaniami w poszczególnych jednostkach:

Koordynator Wojewódzki Projektu: Katarzyna Milczarek

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu
(20 beneficjentów w wieku 18-24 lata, osoby nieuczące się i niepracujące – niezarejestrowane w PUP)
Koordynator lokalny: Iwona Klim

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie
(20 beneficjentów w wieku 18-24 lata, osoby nieuczące się i niepracujące – niezarejestrowane w PUP)
Koordynator lokalny: Marek Obrębski

Środowiskowy Hufiec Pracy w Elblągu
(20 beneficjentów w wieku 16-17 lat z OHP lub spoza OHP, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty bądź nierealizująca obowiązku nauki)
Koordynator lokalny: Michał Kowalkowski

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Mrągowie
(20 beneficjentów w wieku 16-17 lat z OHP lub spoza OHP, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty bądź nierealizująca obowiązku nauki)
Koordynator lokalny: Tadeusz Gorzki