Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój


28 lutego 2009r. Ochotnicze Hufce Pracy zakończyły realizację kolejnego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój-, w ramach Priorytet 1, Poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany był od 15 września 2008 roku.

W województwie warmińsko-mazurskim projekt „Szkolenie- Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” objął swym działaniem łącznie 135 osób. Projekt realizowany był w jednostkach W-M WK OHP w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu i Olsztynie, Środowiskowym Hufcu Pracy w Elblągu i Ostródzie oraz w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Pasłęku.

 

Młodzież bezrobotna lub o niskich kwalifikacjach zawodowych wymaga kompleksowych działań, które rozwijałyby jej kompetencje społeczne i zawodowe, ponieważ bez dodatkowego, profesjonalnego i specjalistycznego wsparcia nie jest ona w stanie uniknąć niebezpieczeństw związanych z przestępczością i marginalizacją oraz radzić sobie z ich negatywnymi skutkami. Projekt poprzez kompleksowe działania edukacyjne, doradcze i wychowawcze przyczynił się do przeciwdziałania niepewności, marginalizacji społecznej, ubóstwu i bezrobociu młodzieży. Edukacja jest najlepszą formą przeciwdziałania dysfunkcjom społecznym oraz sprzyja zwiększaniu szans młodego człowieka na rynku pracy. Działania z zakresu poradnictwa, szkoleń, warsztatów, kursów i konsultacji przyczyniły się do poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy.

Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się, a także udzielenie młodzieży usług z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego, prawnego, pomoc młodzieży w wyborze kierunków kształcenia oraz nabycie przez młodzież odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, stosownie do ich zainteresowań i możliwości. Ponadto, podwyższenie lub nabycie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym, nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym, a także dla osób zainteresowanych w zakresie ECDL.

Projekt przewidywał:

 • Grupowe integracyjne treningi i warsztaty psychologiczne
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Zajęcia z prawnikiem
 • Zajęcia z lekarzem
 • Zajęcia grupowe z doradca zawodowym
 • Szkolenie i kursy w zakresie ABC przedsiębiorczości
 • Profesjonalne szkolenia komputerowe ECDL
 • Podstawowy kurs komputerowy
 • Kurs języków obcych
 • Szkolenia zawodowe
 • Kurs prawa jazdy
 • Wsparcie edukacyjne-zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych

Zajęcia dydaktyczne były prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów w małych 15 osobowych grupach oraz przez profesjonalne, sprawdzone firmy szkoleniowe. Podczas zajęć uczestnicy skorzystali , podobnie jak w przypadku poprzednich projektów, z bezpłatnego wyżywienia, a osobom zamieszkałym w znacznej odległości od miejsc szkolenia zostały dofinansowane koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej. Nad całością przebiegu projektu i jakością zajęć czuwali Koordynator Wojewódzki, Koordynatorzy lokalni oraz wychowawcy.
Projekt miał charakter ogólnopolski i systemowy – świadczone usługi z zakresu pomocy psychologicznej, doradztwa zawodowego, kursy i praktyki realizowane były w jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju.

Udział młodzieży w projekcie był całkowicie nieodpłatny.

Jednostki realizujące projekt, informacje o Koordynatorach oraz liczba osób objętych działaniami w poszczególnych jednostkach:

Koordynator Wojewódzki Projektu: Katarzyna Milczarek

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu
Koordynator lokalny: Iwona Klim

Środowiskowy Hufiec Pracy w Elblągu
Koordynator lokalny: Michał Kowalkowski

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pasłęku
Koordynator wspierający: Paweł Kowszyński

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie
Koordynator lokalny: Marek Obrębski

Środowiskowy Hufiec Pracy w Ostródzie
Koordynator wspierający: Teresa Wojtowicz