Warsztaty aktywizujące


4 września 2018

31 sierpnia br. zakończył się kolejny cykl zajęć aktywizujących, skierowany do osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dublinach.

Warsztaty miały na celu przygotowanie młodzieży opuszczającej placówkę penitencjarną do wejścia na rynek pracy, promocję świadomego rozwoju i aktywnych postaw wobec życia. Podczas zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego MCK OHP w Kętrzynie, młodzi ludzie rozmawiali o świadomym planowaniu własnego rozwoju zawodowego oraz o kompetencjach i kwalifikacjach poszukiwanych przez pracodawców. Zainteresowanie uczestników wzbudziła również tematyka zakładania własnej firmy oraz realnych możliwości dotacji finansowych na jej utworzenie. Ponadto młodzi ludzie poznali swoje mocne i słabe strony, rozwiązując testy predyspozycji zawodowych. Ułatwiło im to wybranie nowego kierunku rozwoju zawodowego.

Młodzież opuszczająca zakłady karne jest w szczególnej sytuacji. Kilkumiesięczna lub kilkuletnia nieobecność na rynku pracy sprawia, że są oni niedostosowani do zmieniających się warunków zatrudnieniowych. Ponadto, nadal często istniejące stereotypy odnośnie byłych skazańców sprawiają, że od samego początku są oni w bardziej niekorzystnej sytuacji podczas starania się o zatrudnienie. To z kolei ma odzwierciedlenie w motywacji i chęci zmiany dotychczasowej sytuacji uczestników spotkania, co niesie za sobą obawę, że wrócą oni do dotychczasowych praktyk po opuszczeniu placówki penitencjarnej. Mając to na uwadze, doradca zawodowy położył duży nacisk na poprawienie samooceny uczestników oraz zwiększenie ich motywacji do poprawy swojej sytuacji oraz pobudzenie w nich przedsiębiorczego podejścia do planowania kariery zawodowej.