Współpraca międzyinstytucjonalna


14 grudnia 2018

Jednym z zadań Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie jest refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz składek na ubezpieczeni społeczne od tych wynagrodzeń. Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, mogą uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie w zakresie refundacji kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych współpracuje z pracodawcami i zrzeszeniami pracodawców z powiatów: olsztyńskiego, kętrzyńskiego, piskiego, oleckiego, gołdapskiego, nidzickiego, mrągowskiego, ełckiego, giżyckiego, węgorzewskiego, szczycieńskiego. Istotnym partnerem OHP są Cechy Rzemiosł. Po przeprowadzonej na koniec roku analizie dotyczącej liczby młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w poszczególnych zawodach wnika, iż dominującym zawodem jest fryzjer.

Cech Rzemiosł Różnych w Olsztynie powstał w 1946 roku. Jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją, działającą jako dobrowolny związek rzemieślników. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o Rzemiośle. W ramach przygotowania zawodowego Cech Rzemiosł Różnych organizuje naukę zawodu u rzemieślników w formie szkolnej, pozaszkolnej w następujących zawodach: fryzjer, mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy, wulkanizator, stolarz, tapicer, monter sieci instalacji sanitarnych i CO, ślusarz, kucharz, zegarmistrz, cukiernik, piekarz, elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego, murarz, elektryk.

W siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Olsztynie w dniu 23 października br. odbyło się spotkanie otwierające nową siedzibę cechu, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele refundacji CEiPM w Olsztynie. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia członkom Cechu za zasługi, m.in. Srebrny Medal za zasługi dla Rzemiosła Warmii i Mazur, który otrzymali: Pan Zbigniew Wawrzyniak – Starszy Cechu oraz Pan Krzysztof Baliński – podstarszy Cechu. Na zakończenie uroczystości podziękowano kadrze CEiPM OHP w Olsztynie za profesjonalizm i dobrze układającą się współpracę międzyinstytucjonalną.