Akcja Aktywizacja – YEI


Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP od marca 2016 roku realizowała do końca sierpnia 2017 roku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, projekt „Akcja Aktywizacja – YEI”. 130 młodych osób z Warmii i Mazur, które przystąpiły do projektu otrzymało ze strony OHP wsparcie pozwalające na zniwelowanie barier w dostępie do rynku pracy.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś I „Osoby młode na rynku pracy” Priorytet Inwestycyjny 8ii „Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie Gwarancji dla Młodzieży”

Cel główny projektu: poprawa sytuacji osób młodych w wieku 15-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.
Projekt stanowi odpowiedź na problem wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych. Wśród przyczyn, które osłabiają pozycję młodzieży na rynku pracy najczęściej wymieniane są: niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, brak umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego oraz niedostateczne kompetencje miękkie.
Działania projektowe są zatem kompleksową ofertą wsparcia, wykorzystującą niezbędne formy pomocy ukierunkowane na doprowadzenie uczestnika projektu do zatrudnienia.

W ramach projektu młodzież uczestniczy w następujących zajęciach:

 • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne, zajęcia z zapobiegania depresji,
 • warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • kursy zawodowe (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • kursy językowe,
  podstawowe kursy komputerowe, kursy komputerowe o standardzie ECDL,
 • kurs prawa jazdy kat. B, kurs przedsiębiorczości,
 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,
 • staże zawodowe (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych.

Projekt został skierowany do 3 grup wiekowych:

 • 15-16 lat – młodzież, która uczestniczy przede wszystkim w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych oraz kursach językowych.
 • 16-17 lat – młodzież, która bierze udział w zajęciach przygotowujących do wejścia na rynek pracy oraz w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
 • 18-24 lata – wparcie dla tych osób jest ukierunkowane na uzyskanie, podwyższenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Ta ostatnia grupa odbędzie 3-miesięczne staże zawodowe w zakładach pracy.

Co OHP proponuje uczestnikom projektów?


 

Na pierwszym etapie realizacji wsparcia projektowego wszyscy uczestnicy skorzystali z zajęć grupowych z doradcą zawodowym i psychologiem. Mogli wybrać dodatkowo konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej, zależnie od potrzeb konkretnej osoby.
Drugi i zarazem zasadniczy etap zakładał, iż każdy uczestnik, w zależności od grupy projektowej ukończy warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (15-16 lat), kwalifikacyjny kurs zawodowy (16-17 lat) lub kurs zawodowy (18-25 lat) w celu odpowiednio powrotu do systemu edukacji formalnej bądź zdobycia lub zmiany zawodu, czy podniesienia posiadanych już kwalifikacji.
Wsparcie na tym etapie zostało uzupełnione o różnego rodzaju warsztaty, kursy i szkolenia, prowadzące do nabycia umiejętności poszukiwanych przez pracodawców: kursy językowe, kursy komputerowe, kursy o standardzie ECDL (lub o równoważnym standardzie), kursy prawa jazdy kat. B, zajęcia z prawnikiem. Wymienione formy wsparcia nie stanowią elementu obowiązkowego w ramach indywidualnej ścieżki wsparcia danej osoby; uwzględnione zostały tylko te, które są niezbędne dla poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Młodzieży został zaproponowany również kurs w zakresie przedsiębiorczości. Udział w nim wzięła wyselekcjonowana grupa osób wykazujących postawy przedsiębiorcze oraz zainteresowane podjęciem w przyszłości samozatrudnienia.

Wszyscy uczestnicy z grupy 18-25 lat po ukończeniu kursów zawodowych zostaną skierowani na 3-miesięczne staże u pracodawców w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania określonego zawodu. Będzie to ostatni etap wsparcia w ramach projektu. Uczestnikom będzie przysługiwało stypendium za każdy miesiąc stażu, pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych, kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu, a w zależności od potrzeb również refundacja kosztów poniesionych na opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną. Projekt zakłada zatem, że każda osoba będzie miała możliwość otrzymania pełnej oferty wsparcia, obejmującej wszystkie formy, które zostaną u niej zidentyfikowane, jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy.

Dodatkowe wsparcie:

Przez cały okres realizacji projektu młodzież jest objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Uczestnicy projektu  korzystają również z dodatkowego wsparcia socjalnego w postaci dofinansowania kosztów dojazdów na zajęcia projektowe i wyżywienia w trakcie tych zajęć. Ponadto wszystkie osoby biorące udział w projekcie zostały objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeniem zdrowotnym na czas trwania projektu.

 

Schemat wsparcia dla poszczególnych grup wiekowych


Szkolenia obowiązkowe:

Grupa 15-16 lat
Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – 4 godziny
Grupowe wsparcie psychologiczne – 10 godzin
Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych – śr. 55 godzin
Kursy językowe – ok. 120 godzin

 

Grupa 16-17 lat
Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – 4 godziny
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 20 godzin
Grupowe wsparcie psychologiczne – 10 godzin
Kwalifikacyjny kurs zawodowy- śr. 900 godzin

 

Grupa 18-25 lat
Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – 4 godziny
Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym – 40 godzin
Grupowe wsparcie psychologiczne – 10 godzin
Kurs zawodowy – śr. 150 godzin
3-miesięczny staż zawodowy – śr. 480 godzin (śr. 160 godzin w miesiącu)
Indywidualne pośrednictwo pracy – 4 godziny
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty – 10 godzin

Szkolenia fakultatywne:

Indywidualne wsparcie psychologiczne – 5 godzin
Kurs językowy – ok. 120 godzin (2 semestry), z wyłączeniem gr. IA, dla której kurs ten jest obowiązkowy.
Podstawowy kurs komputerowy – 30 godzin
Kurs ECDL (European Computer Driving Licence) – ok. 60 godzin
Kurs prawa jazdy kat. B – ok. 60 godzin
Kurs przedsiębiorczości – 20 godzin

Jednostki WM WK OHP realizujące projekt


 

Grupa wiekowa 15-16 lat

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku
ul. Westerplatte 47, 14-400 Pasłęk
tel. 55/ 248 20 79
e-mail: osiwpaslek@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie
ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo
tel. 89/ 741 20 91
e-mail: osiwmragowo@ohp.pl

Hufiec Pracy w Giżycku
ul. 1 Maja 30, 11-500 Giżycko
tel. 87/ 428 42 86
e-mail: hpgizycko@ohp.pl

Grupa wiekowa 16-17 lat

Hufiec Pracy w Olsztynie
ul. Narutowicza 4, 10-581 Olsztyn
tel. 89/ 527 62 03
e-mail: hpolsztyn@ohp.pl

Hufiec Pracy w Ełku
ul. Matejki 1, 19-300 Ełk
tel. 87/ 610 81 08
e-mail: hpelk@ohp.pl

Grupa wiekowa 18-25 lat

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pasłęku
ul. Chrobrego 7, 14-400 Pasłęk
tel. 55/ 239 35 95
e-mail: mckpaslek@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Iławie
ul. Kopernika 8A, 14-202 Iława
tel. 517 306 984
e-mail: mckilawa@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Działdowie
ul. Jagiełły 35, 13-200 Działdowo
tel. 23/ 697 51 29
e-mail: mckdzialdowo@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Braniewie
ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo
tel. 511 938 986
e-mail: oszbraniewo@ohp.pl

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ełku
ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk
tel. 87/ 610 12 50
e-mail: mckelk@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Giżycku
ul. 1 Maja 30, 11-500 Giżycko
tel. 87/ 428 13 03
e-mail: mckgizycko@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Biskupcu
ul. Pionierów 6, 11-300 Biskupiec
tel. 89/ 715 22 11
e-mail: mckbiskupiec@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Szczytnie
ul. Polska 26, 12-100 Szczytno
tel. 89/ 624 85 21
e-mail: mckszczytno@ohp.pl

Wojewódzki koordynator projektu
Katarzyna Mickiewicz
e-mail: k.mickiewicz@ohp.pl
tel.89/ 527 62 03 w. 22

Dokumenty do pobrania