Dokumenty rekrutacyjne


Dokumenty kandydata na uczestnika OHP:

 • podanie (zgłoszenie) do OHP (do pobrania);
 • kwestionariusz osobowy, który uzupełnia się w pierwszych dniach pobytu uczestnika w OHP, a który jest źródłem szczegółowych informacji o uczestniku (do pobrania);
  ostatnie świadectwo szkolne;
 • 3 fotografie legitymacyjne;
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie umowy o pracę  w celu przygotowania zawodowego (w przypadku kandydata młodocianego);
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 • opinia bądź orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku uczestnika uzupełniającego kształcenie ogólne w gimnazjum);
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe);
 • opinia pedagoga szkoły (w przypadku kandydata młodocianego nie posiadającego ukończonego gimnazjum);
 • zaświadczenie o dochodach w rodzinie (w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie).

Rekrutacja do OHP – kompendium