Komunikat – refundacja wynagrodzeń


Pracodawco nie zwlekaj i pilnie złóż (rozlicz) wnioski o płatność z tytułu zawartych umów o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń!

Przypominamy o konieczności złożenia wniosków o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o refundację. Wnioski o płatność należy złożyć do właściwego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

Jednocześnie sygnalizujemy, że roszczenia pracodawców z tytułu refundacji z Funduszu Pracy należnych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 12 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne!

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2020 r. poz 1581).

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 690, z późn. zm.).

Komunikat